Press "Enter" to skip to content

Валентин Груевски ја закажа за денес 29. седница на Советот, со 13 точки на дневен ред

Претседателот на Советот на Општината Битола, Валентин Груевски, за денес, во 10 часот, ја закажа 29. седница на Советот на Општината Битола.

За денешната седница е предложен дневен ред на кој се ставени 13 точки, за општинскиот линиски превоз, за дератизација, за предавање на полигонот за авто-школите на “Нискоградба“…

Еве го компелтниот предложен дневен ред:

 1. 1. Оперативен план и програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола во2019 година.
 2. Оперативен план и програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на Општина Битола во 2019 година.
 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Битола,
 4. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во Општината Битола.
 5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за субвенционирање на линии од општинскиот линиски превоз на патници во Општина Битола за 2019 г.
 6. Одлука за давање на користење и управување објект со намена Е24-полигон сопственост на Општина Битола на КЈП “Нискоградба“.
 7. Одлука за покривање на трошоците за згрижување на децата од самохрани родители кои го остваруваат правото на ослободување од партиципација во јавните установи за деца на подрачјето на Општина Битола.
 8. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност-Битола во текот на второто полугодие од 2018 година.
 9. Решение за давање согласност на Дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година во КЈП „Нискоградба“ Битола.
 10. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2018 г., констатиран и предложен за расход.
 11. Решение за разрешување и именување на член во Училишен одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола.
 12. Одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширувањето на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 35/2 КО Олевени),
 13. Одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширувањето на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 338/21 КО Раштани).