Press "Enter" to skip to content

Денес продолжение на 29. седница на Советот на општина Битола

Седницата која започна во вторникот на Советот на Општината Битола,29.по ред за овој советнички состав продолжува денес.

Во вторникот беа разгледани и изгласани само две точки од дневниот ред од вкупно 13 кои беа предложени од претседателот на Советот, Валентин Груевски. 

Беа изласани оперативните планови за контрола и уништување на комарците и оперативен план и програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на Општина Битола во 2019 година.

Денес ќе се расправа по останатите точки од дневниот ред, меѓу кои и линискиот превоз.

-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Битола.

-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во Општината Битола.

-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за субвенционирање на линии од општинскиот линиски превоз на патници во Општина Битола за 2019 г.

-Одлука за давање на користење и управување објект со намена Е24-полигон сопственост на Општина Битола на КЈП “Нискоградба“.

-Одлука за покривање на трошоците за згрижување на децата од самохрани родители кои го остваруваат правото на ослободување од партиципација во јавните установи за деца на подрачјето на Општина Битола.

-Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност-Битола во текот на второто полугодие од 2018 година.

-Решение за давање согласност на Дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година во КЈП „Нискоградба“ Битола.

-Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2018 г., констатиран и предложен за расход.

-Решение за разрешување и именување на член во Училишен одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола.

-Одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширувањето на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 35/2 КО Олевени),

-Одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширувањето на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 338/21 КО Раштани).