Press "Enter" to skip to content

“Дрвеното мовче“ во Битола

Дрвеното мовче во Битола ја поврзува Старата чаршија во Битола со пешачката зона – Широк Сокак