Press "Enter" to skip to content

Црквата “Св. Димитрија Великомаченик“ во Битола

Идентична црква како во Битола се наоѓа и во селото Гопеш