Press "Enter" to skip to content

Дел од водоводот на ЈНА во касарната во Битола

Водоводот на ЈНА во касарната во Битола е изграден во 1967 година