Press "Enter" to skip to content

3. седница на Советот, 45 точки на дневен ред, квартални извештаи, разрешувања и именувања во УО, одлуки, согласности, планови за вработување…

Советот на Општината Битола денес ја одржа 3. седница на која се расправа за 45 точки кои се наоѓаат на дневниот ред.

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска денешната седница ја водеше по следниот дневен ред на кој се најдоае кварталните извештаи за извршување на Буџетот, одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот регион, годишни планови за вработување во јавните претријатија, извештаи за работа, давање согласности, разрешувања и именувања на членови во Управни одбори.

Комплетниот дневер ред:

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за вториот квартал од 2021 година.

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2021 година.

3. Одлука за изменување и дополнување ((усогласување со Закон за рамономерен регионален развој („Сл.Весник на РСМ“бр.24/2021)) на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелгонискиот плански регион Бр.08-1957/4 од 07.02.2008 година.

4. Одлука за основање на Центар за развој на Пелгонискиот плански регион (Пречистен текст). 

5. Годишен план за вработување на КЈП Нискоградба Битола за 2022 година.

6. Годишен план за вработување на ЈКП Водовод Битола за 2022 година.

7. Годишен план за вработување на ЈП Комуналец Битола за 2022 година.

8. Годишен план за вработување на ЈП Пазари Битола за 2022 година.

9. Годишен план за вработување на ЈППЈЛП Битола за 2022 година.ж

10. Годишен план за вработување на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2022 година.

11. Годишен план за вработување на ЈОУ Зоолошка Градина Битола за 2022 година.

12. Годишен план за вработување на ЈОУ Културен и информативен центар Битола за 2022 година.

13. Годишен план за вработување на ОУ „Ѓорги Суагрев“ Битола за 2022 година.

14. Годишен план за вработување на ОУ „Гоце Делчев“  Битола за 2022 година.

15. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2022 година.

16. Извештај за работата на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола за 2020/2021 година.

17. Годишна Програма за рабоатата на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола за 2021/2022 година.

18. Извештај за работата на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола за 2020/2021 година.

19. Годишна Програма за рабоатата на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола за 2021/2022 година.

20. Решение за давање согласност на Одлуката за добивање на Согласност за број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитните групи за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола.

21. Решение за давање согласност на Одлуката за добивање на Согласност за број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитните групи за деца во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола.

22. Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина Битола.

23. Решение за формирање на Совет за јавно здравје во Општина Битола.

24. Решение за разрешување и именување претставници од редот на родителите во Управен одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола.

25. Решение за разрешување и именување претставник од редот на родителите во Управен одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола.

26. Решение за именување претставник од Општина Битола во Одборот за соработка и доверба со јавноста во Високата медицинска школа Битола, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“Битола. 

27. Решение за разрешување и  именување на членови во Управниот одбор  во ЈП „Пазари“ Битола;

28. Решение за разрешување и именување на членови во  Надзорниот одбор во ЈП „Пазари“ Битола;

29. Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор во ЈП „Нискограба“ Битола;

30. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во ЈП „Нискоградба“ Битола;

31. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор  во ЈП „Комуналец“ Битола;

32. Решение за разрешување и именување на членови во  Надзорниот одбор во ЈП „Комуналец“ Битола;

33. Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор во ЈП „Водовод“ Битола;

34. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во ЈП „Водовод“ Битола.

35. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор во ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола.

36. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола.

37. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. 

38. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. 

39. Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор во ЈППЈЛП Битола;

40. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во ЈППЈЛП Битола.

41. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор во Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“Битола.

42. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола.

43. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор во Јавната општинска установа Зоолошка градина Битола.

44. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор во Јавната општинска установа Зоолошка градина Битола.

45. Информација за спроведување на Програмата за животната средина за 2021 година – заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух.