Press "Enter" to skip to content

Денес 6. седница на Советот, одлуки за надомест на штети од земјотресите, постапка за нова управа во КК Пелистер, именувања, разрешувања…

Претседателката на Советот на Општина Битола, за денес ја закажа 6. седница на Советот на Општина Битола, која ќе започне во 13 часот во салата за состаноци на Советот на Општина Битола, за која има 31 точка на дневер ред, а ќе има и дополнителни.

Поради серијата земјотреси кој ја погодија Битола се очекува на дневен ред да има и дополнителна точка за донесување на одлука за надомест на штета поради земјотресите во Битола.

Покрај тоа на дневен ред се и точките за настрешниците во “Пазари“, донации, покранување на постапка за нова управа во КК Пелистер, како и разрешувања и именувања во училишните одбори на основните и средните училишта…

Комплетниот дневен ред за 6. седница:

1.Одлука за предавање на – настрешници во функција на објект на Ул.„Св.Некатариј Битолски“бб (поранешна Жикица Јовановиќ Шпанац) на КП бр.8216 КО Битола 4 – Битола на трајно користење на ЈП Пазари – Битола.

2. Одлука за согласнот и кофинансирање на проектот SMART 4You2.

3. Одлука за примање на донација – БЕКУТАН КИДС ВИТС – Б КОМПЛЕКС сируп од Алкалоид АД Скопје

4. Одлука за формирање на Институционална Работна Група на ниво на Општина  Битола во рамки на РОМАКТЕД Програмата фаза 2 на Европската унија / Совет на Европа “Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на Локално ниво

5. Решение за измена на Решението за изменување на постојан овластен претставник од Советот на Општината Битола за годишните собранија на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола

6. Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на улуги одстранување на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на ДООЕЛ АЛЕКС ШЛЕП Битола

7. Решение за давање согласност на Одлуката за добивање согласност за работа на воспитните групи со поголем број деца, односно со помал број на деца во детските градинки кои работат во состав на ЈОУДГ „мајски Цвет“Битола

8. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола

9. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор во Јавната општинска установа Зоолошка градина Битола.

10. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола.

11. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во СОЕУ -Јане Сандански“ Битола

12. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во СОУ „Јосип Броз Тито“ Битола

13. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во СОУ „Тски Даскало“ Битола.

14. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола.

15. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОСМУ „Јован Калаузи“ Битола.

16. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани.

17. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.       

18. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Даме Груев“ Битола.       

19. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Елпида Караманди“ Битола.       

20. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Стив Наумов“ Битола.       

21. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ Битола.

22. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.       

23. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Коле Канински“ Битола.

24. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица.

25. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола.       

26. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола.

27. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.

28. Разрешување и именување членови во Управниот одбор во ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола.

29. Разрешување и именување членови во Надзорниот одбор во ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола.

30. Разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола.

31. Разрешување и именување членови во Надзорниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола.