Press "Enter" to skip to content

Денес 8. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред 32 точки

Претседателката на Советот на Општината Битола, Габриела Илиевска, за денес, понеделник, 28 февруар, за закажа 8. седмица на Советот на Општината Битола со почеток во 10,оо часот, а седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот.

На седницата ќе се распарава и ќе се гласа за 32 точки кои се ставени на дневер ред, а ќе се рспраза за измени на цените за урбанизам, отпис на компјутерска опрема, за фонтаните, за новиот мост кај Довлеџик, за донации, за зоолошката градина, за членови во Управните одбори, а голем број на точки се за донесување на урбанистичко-планска документација.

1.Одлука за измена и дополнување на Ценовникот за услугите на јавното претријатие ЈП за урбанистичко планирање проектирање и инженеринг – Битола  за потребите на Општина Битола.

2. Одлука за книговодствен отпис на компјутерска опрема. 

3. Одлука За отстапување на одржувањето на фонтаните кај „Јени Џамијата“ (Шадрван) и фонтаната на „Магнолија“ (Филип Втори Македонски) на ЈКП „Водовод“ Битола.

4. Одлука за отстапување на одржувањето на фонтаната пред НУ Завод и музеј Битола на ЈП „Комуналец“ Битола.

5. Одлука за примање на донација за изработка на проектна документација за припремни работи за изградба на девијации заради изградба на мост на улица „Довлеџик“ во Битола и ревизија за истата.

6. Одлука за примање донација 16 лаптопи од организацијата НАЛАС – Мрежа на националните асоцијации на локалните власти на Југоисточна Европа.

7. Одлука за постојан овластен претставник од Советот на Општината Битола во акционерските друштва на РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД Битола и на РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола.

8. Одлука за согласност за имплементација на проектoт Play2Include во рамките на програмата „ Спорт за ментално здравје и социјална кохезија“

9. Одлука  за примање дар – хартии од вредност.

10. Одлука  за давање согласност за сместување на Младински центар Битола во простории сопственост на Општина Битола.

11. Годишна Програма за работа на ОЈУ Зоолошка Градина Битола за 2022 година.

12. Решение за давање согласност на Статутарната Одлука за измена на Статутот на ОЈУ Зоолошка Градина Битола.

13. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во Општина Битола за 2022 година.

14. Решение за дополнување на Решението Бр.09-03/11 од 10.01.2022 година, донесено од Советот на Општина Битола за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни непогоди. 

15. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Меѓуопштинското Јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола. 

16. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финасиското работење на Меѓуопштинското Јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола.

17. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈОУ КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола.

18. Решение за разрешување и именување на членови во Општинскиот Совет за социјална заштита на Општина Битола.

19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.951/6 КО Кременица).

20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2271 КО Кукуречани).

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација (КП бр.734/4 КО Брусник).

22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.52/1, КП бр.172/2 КО Кравари).

23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1172 КО Логоварди).

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.223, КП бр.260/1 КО Трново).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2057, КП бр.1764/2 и 1347/2 КО Крклино).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.345/1, КП бр.121 КО Раштани).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1354/6, КП бр.1148 КО Бистрица).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Канино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.230 КО Канино).

29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.121/6, КП бр.524, КП бр.301/3, 301/4, 299/3, 303 и 299/2 КП бр.635 КО Нижеполе).

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.497 КО Карамани).

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.810/2 КО Крстоар).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.3191 КО Буково).       

More from ВестиMore posts in Вести »