Press "Enter" to skip to content

Денес 11. седница на Советот на Општина Битола, дополнителна точка бараката на шеталиште, донесена одлука да се отстрани

Претседателката на Советот на општина Битола, Габриела Илиевска, за денес, понеделник, 11 април, ја закажа и во тек е одржување на 11. седница на Советот на Општината Битола на која беа предложени 54 точки на дневен ред.

Како дополнителна точка беше ставена точката предзвикана од поставувањето на барака за кафе-продавница на Шеталиште, а беше изгласано таа се отстрани, откако има промена во Одлуката за поставување на урбана опрема во тој дел на градот, кај стадионот, а во информацијата од Општина Битола се вели:

-На барање на претседателката на Советот, Габриела Илиевска, дневниот ред на денешната Седница на Советот на општина Битола, беше дополнет со одлука за  измена на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола. Одлуката беше едногласно усвоена од страна на општинскиот Совет. Со нејзиното донесување, согласно членот 1 се врши десетта измена на Програмата за поставување на урбана опрема на јавните површини на Општина Битола, така што во точката 5 се брише Микролокацијата 6 – пред Фудбалски Стадион „Тумбе Кафе“ (прилог бр.7), а општинската администрација се задолжува истата да ја спроведе и да преземе мерки за отстранување на објектите поставени на микролокацијата од членот 1 на оваа одлука.

Останати точки на дневниот ред се за буџетот на Општина Битола, уличното осветлување, хаварисаните возила, работата на “Нискоградба“ за поправки на мрежата, за управни и надзорни органи, прдедлогот на Левица за осветлување на тунелот и мостот на обиколницата над Битола, каде ромската населба, односно на патот Прилеп – Охрид, кој е регионален, А3, поради тоа што е опасност во сообрачајот и тука се предизвикани сообраќајни несреќи, а најголем дел од точкит се за промена на деталните урбанистички планови…, а дневниот ред е:

1.Програма за измени и дополнување на Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2022 година.

2. Програма за измени и дополнување на Оперативна програма за поправка и одржување на уличното осветлување (тековно одржување – замена на живините, натриумовите и флуорецентните светилки со лед светилки и арматури) заради поголема енергетска ефикаснсот на целиот систем на улично осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на Општина Битола за 2022 година со бр.01-628/1 од 17.12.2021 година.

3. Правилник за отстранување и пресметување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈППЈЛП Битола.

4. Одлука за пренесување на правото на сопственост на приклучоците и мрежата за јавно осветлување на територијата на Општина Битола на ЈП СИЗ „Жабени“Битола.

5. Одлука за давање на времено користење на недвижен имот – простории во објект на Општина Битола на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје.

6. Одлука за утврдување на Тарифа за отстранување и пресметување на непрописно запрени или паркирани возила, хварисани возила и приколки и нивно чување на ЈППЈЛП Битола.

7. Одлука за донесување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола – санација на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка.

8. Одлука за измена и диполнување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола – канализациони објекти.

9. Одлука за донесување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола – рушење на постоечки објекти.

10. Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП СИЗ „Жабени“Битола.

11. Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола.

12. Решение за именување на членови во Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Битола.

13. Решение за именување на претставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУ Детска Градинка „Мајски Цвет“Битола.

14. Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈП „Пазари“Битола.

15. Решение за разрешување и именување на член во Управен одбор на КЈП „Нискоградба“Битола.

16. Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на КЈП „Нискоградба“Битола.

17. Решение за разрешување и именување на член во Управен одбор на ЈП „Комуналец“Битола.

18. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедската инфраструктура во Општина Битола.

19. Иницијатива за поднесување на барање до ЈП за државни патишта на РМ за осветлувањето и сигнализацијата во тунелот и мостот на Регионалниот пат А3 (Е-65).

20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.764 КО Жабени).

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Канино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.361 КО Канино).

22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Егри во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1133 КО Егри).

23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација (КП бр.788/2 КО Граешница).

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација (КП бр.788/3 КО Граешница).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1063 КО Велушина).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1853 КО Велушина).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лажец во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1860 КО Лажец).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лажец во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2508/1 КО Лажец).

29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.979 КО Крстоар).

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.185 КО Крстоар).

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.347 КО Нижеполе).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.368 и 405 КО Нижеполе).

33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.471 КО Нижеполе).

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.596/10 КО Нижеполе).

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1046/1 КО Дихово).

36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1088/15 КО Дихово).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово Вон Град во идна урбанистичко планска документација (КП бр.604/2 КО Дихово Вон Град).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1148 КО Бистрица).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1354/6 КО Бистрица).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.957 КО Бистрица).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.345/1 КО Раштани).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трн во идна урбанистичко планска документација (КП бр.605 КО Трн).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.100/5 КО Трново).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.352/1 КО Карамани).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.80 и 81 КО Кравари).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.22/14 КО Олевени).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација (КП бр.140 КО Братиндол).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2389 КО Крклино).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин во идна урбанистичко планска документација (КП бр.239 КО Породин).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин во идна урбанистичко планска документација (КП бр.179 КО Породин).

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1177, 1179 и 1180 КО Оптичари).

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1112 КО Кременица).

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1011, 1030 и 1032 КО Кременица).

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.473 и 640 КО Кременица).