Press "Enter" to skip to content

Ординацијата “Д-р Чипуровски“: дијагностицирање на срцеви аритмии

Со д-р Васил Чипуровски, претставувајќи ја  специјалистичката интернистичка ординација “Д-р Чипуровски“, информираме  за најсовремени апарати во медицината за прегледи на внатрешните органи, кои ги поседува. Низ овие разговори  добиваме и стручни медицински информации за многу интернистички заболувања и нивно откривање и понатамошно третирање.  За истите  постои голема заинтересираност.

Овој пат  Д-р Васил Чипуровски зборуваше за срцевиот ритам и за срцевите аритмии, за што вели:.

-Нормалниот срцев ритам се создава во синусниот јазол потоа се спроведува кон АВ јазол па кон лева и десна комора по Хисовиот сноп. Срцевите аритмии ги дефинираме како пречки во создавањето и спроведувањето на срцевите импулси што доведува до забрзување или забавување на срцева фреквенција и ирегуларност на ритам, кои се дијагностицираат на следниот начин:

-Стандардното амбулантско ЕКГ или Холтер ЕКГ служи во поставување на дијагнозата, а понекогаш е потребно и инвазивно електрофизиолошко испитување во поставување на дијагнозата и спроведување на инвазивни терапевтски интервенции.

За тоа како настануваат срцевите аритмии д-р Чипуровски вели:

-Постојат два механизми во настанувањето на аритмиите првиот е нарушување во создавањето на импулсот а вториот е нарушување во импулсното спроведување!!! Најчести болести кои предизвикуваат аритмии се кардиомиопатии, ИБС, валвуларни заболувања, болести на синусниот јазол и А.В нодулус, тиреотоксикоза, белодробни заболувања како астма и ХОББ и хипокалиемија итн.

Постојат четири групи на антиаритмици првата во која припаѓаат quinidin, lidocaine, flecainid, propafenon најчесто применувани при вентрикуларни тахикардии, атријален флатер и фибрилација, втората група се “B“ блокаторите почесто применувани кај КАБ, срцевата слабост и SVT atenololot, nebivololot, bisoprololot, metoprololot, третата група на антиаритмици ја сочинуваат sotololot i amiodaronot кои се применуваат при вентрикуларни тахикардии, Af, AFF и четвртата група претставуваат блокатори на калциумови канали и тоа verapamilot i diltiazemot најчесто применувани кај суправентрикуларните тахиаритмии особено кај случаи на кардиомиопатии.

ПРОАРИТМИЈА претставува создавање на нова или влошување на постоечката аритмија од примена на даден антиаритмик!