Press "Enter" to skip to content

Денес, седница на Совет на Оптштина Битола, на дневен ред 46 точки

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, денес ја одржа 14. седница на која се одлучуваше по 46 точки на дневниот ред, кој беа:

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за првиот квартал од 2022 година

2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Битола за 2022 година.

3. Одлука за изменување на Одлуката за прифаќање на донација во финансиски средства од Друштвото за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола за изградба на нова детска градинка во АРМ.

4. Одлука за давање на донација во вид на финансиски средства на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола за реализација на 2-ра фаза на проектот за презентирање на откриените археолошки наоди на локацијата пред Јени Џамија.

5. Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместок за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која неможе да се наплаќа комунална такса на територија на Општина Битола.

6. Одлука за изработка на основен проект за градење на 35 KV кабелски вод ТС 110/35/10 KV (Запад) – ТС 35/10 KV (Термо) Битола.

7. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2022 година.

8. Програма за измени на Програма за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2022 до 2024 година.

9. Програма за измена и дополнување на Програмата за животна средина за 2022 година.

10. Програма за измена и дополнување на Програмата за финансирање на изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола во 2022 година.

11. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС-ОН Битола во текот на второ полугодие од 2021 година.

12. Годишен План за вработување во ОУ„ Крсте Петков Мисирков“, с.Бистрица – Битола за 2023година.

13. Годишен План за вработување во ОУ„Елпида Караманди“, Битола за 2023 година.

14. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола.

15. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на граѓаните на Општина Битола.

16. Решение за формирање на работна група која ќе работи на Велосипедската инфраструктура во Општина Битола.

17. Решение за разрешување и именување членови во комсија за еднакви можности.

18. Решение за разрешување и именување на членови во УО во КЈП ,,Нискоградба”Битола.

19. Решение за разрешување и именување на членови во НО во КЈП „Нискограба“Битола.

20. Решение за разрешување и именување на членови во УО во ЈП Комуналец Битола.

21. Решение за разрешување и именување на членови во НО во ЈП Комуналец Битола.

22. Решение за разрешување и именување на членови во НО во ЈКП Водовод Битола.

23. Решение за разрешување и именување на членови во УО во ЈППЈЛП Битола.

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.635 КО Нижеполе).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.395/14 КО Раштани).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.433 КО Раштани).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.673 КО Раштани).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2568/1 КО Кукуречани).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1711 КО Кукуречани).

29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2067 КО Кукуречани).

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2169 КО Кукуречани).

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2091 и 2092 КО Кукуречани).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.441/2 КО Буково).

33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Габалавци во идна урбанистичко планска документација (КП бр.836 КО Габалавци).

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.131/4 КО Кравари).

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.165 КО Кравари).

36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.189/9 КО Кравари).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.417/1 КО Кравари).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.175/8 КО Кравари).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1485 КО Логоварди).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1405/5 КО Бистрица).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.63/1 КО Бистрица).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.401/1 КО Крстоар).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.393 КО Крстоар).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.435 КО Крстоар).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.844 КО Крстоар).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.254/2 КО Трново).