Press "Enter" to skip to content

Денес 16. седница на Советот на Општина Битола, 61 точка на дневен ред, за Буџетот, завршни сметки на спортските клубови, годишни извештаи…

Претседателотн на Советот на Општината Битола, Габриела Илиевска, за денес со почеток во 10 часот ја закажа 16. седница на Советот на Општината Битола.

За денешната седница предложени се 31 точка на Дневер ред, ќе се расправа за Буџетот на Општина Битола, давање на деловен простор на јавните претријатија, за комуналните такси, за финансиска помош, завршни сметки на спортските клубови…

Комплетниот дневер ред:

1. Одлука за проширување на средства на Буџетот на општина Битола за 2022 година.

2. Одлука за давање на користење на деловен простор на ЈКП Водовод, ЈП Комуналец и КЈП Нискоградба.

3. Одлука за намена на дел од просториите во објектот на УЗ Вељко Влаховиќ во Битола за Младински Центар.

4. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Битола.

5. Програма за доделување на финансиска помош и определување на правила и критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Битола.

6. Завршна сметка за РК Еурофарм Пелистер и РК Еурофарм Пелистер 2 за 2021 година.

7. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година.

8. Завршна сметка за КК Пелистер АД Битола за 2021 година.

9. Решение за давање согласност на Одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола.

10. Решение за давање согласност на Одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈППЈЛП Битола.

11. Решение за давање согласност на Одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП СИЗ Жабени Битола.

12. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за хоризонтално обележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација (ЈППЈЛП).

13. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на Ценовникот на ЈП Комуналец Битола за изведување на инсталации за осветлување, заведен под Бр.02-394/1 од 03.08.2022 год.

14. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на Ценовникот на ЈП Комуналец Битола за изведување на партерно уредување, заведен под Бр.02-393/1 од 03.08.2022 год.

15. Решение за давање согласност на Одлуката за поднесување на Барање за донесување Одлука на Совет на Општина Битола за склучување на Договори на Општина Битола со ЈП Комуналец Битола за реализација на Програмата за изградба на други објекти со примена на Член 24 од ЗЈН.

16. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со ЈП „Комуналец“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на Општина Битола за Развојни планови со примена на Член 24 од ЗЈН.

17. Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП бр.16 во Табела за нумерички податоци од графичките прилози Синтезен план лист бр.1 во Детален Урбанистички план за Месна Заедница „Даме Груев Блок 18“ – Општина Битола (2006-2011) со тех.Бр.041/09 од 11.12.2008год., донесен со Одлука на Советот на Општина Битола Бр.07-939/4 од 04.05.2006 година.

18. Измена и дополнување на Програмата за финансисрање на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2022 година.

19. Измена и дополнување на Развојна Програма на Општина Битола за 2022-2024 година.

20. Измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Битола за 2022 година.

21. Годишен извештај за учебната 2021/2022 година на ОУ „Ѓорги Сугарев“Битола.

22. Годишна програма за работа на ОУ „Ѓорги Сугарев“Битола за 2022/2023 година.

23. Годишен извештај за учебната 2021/2022 година на ОУ „Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица, Битола.

24. Годишна програма за работа на ОУ „Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица, Битола за 2022/2023 година.

25. Годишен извештај за учебната 2021/2022 година на ОУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани, Битола.

26. Годишна програма за работа на ОУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани, Битола, Битола за 2022/2023 година.

26. Годишен план за вработување на ОУ „Ѓорги Суагрев“Битола за 2023 година.

27. Годишен план за вработување на ОЈУ Зоолошка Градина Битола за 2023 година.

28. Годишен план за вработување на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2023 година.

29. Решение за разрешување и именување на член во ОУ „Климент Охридски“Битола.

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.424 КО Горно Оризари).

31.Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лавци во идна урбанистичко планска документација (КП бр.100 КО Лавци)

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.460/4, 460/9, 460/7 и 460/2 КО Нижеполе).

33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.153/1 КО Нижеполе).

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.596/2 КО Нижеполе).

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.699/2 КО Раштани).

36.Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.272 КО Раштани).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.155/1 КО Раштани).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.985 КО Дихово).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово вон.г.р. во идна урбанистичко планска документација (КП бр.7/3 КО Дихово вон г.р.).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.837/3 КО Дихово).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.557/7 КО Дихово).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 4 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.5195 КО Битола 4).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.82 КО Битола 5).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација (КП бр.144 КО Брусник).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.599 КО Буково).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2405 и 2406 КО Буково).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Древеник во идна урбанистичко планска документација (КП бр.762 КО Древеник).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.693 КО Олевени).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.691 КО Олевени).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.453/2 и 451/2 КО Карамани).

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.453/2 КО Карамани).

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.451/1 КО Карамани).

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2336 КО Цапари).

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Стрежево во идна урбанистичко планска документација (КП бр.747 КО Стрежево).

55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2237 КО Крклино).

57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Орехово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.342 КО Горно Орехово).

58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.223 КО Трново).

59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2571 КО Кукуречани).

60. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2571 КО Кукуречани).

61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2107/2 и 5382 КО Кукуречани).

 

 

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на телефон 234-234.

           ПРЕТСЕДАТЕЛ