Press "Enter" to skip to content

Денес 23. седница на Советот на Општина Битола, по дневниот ред ќе се расправа по 69 точки

Претседателката на Советот на  Општината Битола, Габриела Илиевска, за денес, понеделник, 23 јануар 2023 година ја закажа 23. седница на Советот на Општината Битола со почеток во 10 часот.

На дневен ред ќе се најадат 69 точки, финансиките плановите и програми за работа на јавните претријатија, за уличното осветлување, програма за уредување на градежно земјиште, програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2023 година.

Комплетниот дневен ред.

1.Финансиски план за работа на ЈП „Комуналец“Битола за 2023 година.

2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на Општината Битола за 2023 година.

3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија  на Општината Битола за 2023 година.

4. План за работа на ЈП за стопанисување со индустриската зона „Жабени“Битола за 2023 година.

5. Оперативна програма за 1.поправка и одржување на улично осветлување (тековно одржување – замена на живините, натриумовите и флуорецентните светилки со лед светилки заради поголема енергетска ефикаснсот на целиот систем за улично осветлување) на подрачјето на Општина Битола рурални средини за 2023 година, 2.осветлување на пешачки премини, 3.осветлување на реконструирани улици во Општина Битола и 4.поставување на РТ до ТС на Булевар 1-ви Мај и ул.Васко Каранѓелевски.

6. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола, рурални средини од реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2023 година.

7. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување на подрачјето на Општина Битола за град Битола за 2023 година.

8. Програма за измена и дополнување на Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општината Битола за 2023 година.

9. Програма за измена и дополнување на Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2023 година.

10. Програма за измена на Програмата за Развојни планови на Општина Битола за периодот од 2023 до 2025 година.

11. Програма за измена и дополнување на Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2023 година.

12. Програма за измена на Програма за економски развој на Општина Битола за 2023 година.

13. Програма за измена на Програма за туризам на Општина Битола за 2023 година.

14. Програма за измена и дополнување на Програма за култура во Општина Битола за 2023 година.

15. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за 2023 година.

16. Програма за работа на општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Битола за 2023 година.

17. Извештај за работа на општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на Патиштата „ОСБСП“ – Битола за 2022 година.

18. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на Општина Битола

19. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.

20. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Воден“ Битола.

21. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Креснеско востание“ Битола.

22. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Никола Јанков Вапцаров“ Битола.

23. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропијација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Битола.

24. Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за „Четврт Исток 2, Блок И.02.05“ Општина Битола.

25. Одлука за давање на согласност за одобрување на Урбанистички проект за стопански и индустриски намени на дел од катастарска парцела Бр.17437, дел од КП Бр.17438/1, КП Бр.17438/2 и КП Бр.17438/3, м.в.„Индустриска“КО Битола 5.

26. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола за потребите на ООУ„Св.Кирил и Методиј“, ООУ„Даме Груев“, ООУ„Стив Наумов“ и СОЗУ„Кузман Шапкарев“.

27. Иницијатива за донесување одлука за формирање на СОвет за поддршка на женско претприемништво на Општина Битола.

28. Заложба за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката.

29. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во Општина Битола за 2023 година.

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.527 КО Нижеполе) – 2 предмети.

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.135/1 КО Нижеполе).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.3932 КО Нижеполе).

33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1238 КО Бистрица).

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.522 и 524 КО Бистрица).

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.249 КО Бистрица).

36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1119 КО Бистрица).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1121 КО Бистрица).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2570 КО Кукуречани).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2034 и 5388/3 КО Кукуречани).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.745/2 КО Крстоар).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1543 КО Логоварди).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1171 КО Логоварди).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.137 КО Буково).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.368 КО Буково).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.142/5 КО Кравари).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.263/1 КО Кравари).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.142/1 КО Кравари).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.176/4 КО Кравари).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Секирани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.921 КО Секирани).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црноец во идна урбанистичко планска документација (КП бр.619 КО Црноец).

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација (КП бр.328/11 КО Магарево).

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Барешани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1033 КО Барешани).

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.327/2 КО Кажани).

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.812 и 815/2 КО Оптичари).

55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација (КП бр.786 КО Граешница).

56. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.436/1 КО Карамани).

57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1011/8 КО Дихово).

58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин во идна урбанистичко планска документација (КП бр.529/4 КО Породин).

59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.633/2 КО Трново).

60. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.604 КО Трново).

61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.753 КО Трново).

62. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.404/10 КО Трново).

63. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгожани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1219 КО Драгожани).

64. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.155/1 КО Раштани).

65. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1467 КО Долно Оризари).

66. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1311/1 и 1311/2 КО Долно Оризари).

67. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.17313/1 КО Битола 5).

68. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.16960/1 КО Битола 5).

69. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.16599 КО Битола 3).