Press "Enter" to skip to content

“Стрежево“ – Битола потпиша договор за изградба на фотоволтаична централа од 500 kW

Стручен надзор во сите фази при изведувањето на работите ќе биде Технички факултет – Битола при Универзитетот “Свети Климент Охридски“ – Битола.

Хидросистемот “Стрежево“ од Битола  ќе биде прво Jавно претпријатие основано од Владата кое ќе изгради фотоволтаична централа со сопствени средства во висина од 30.550 233,00 денари, а произведената електрична енергија ќе ја продава на слободниот пазар. Договорот за изградба на фотоволтаичната централа го потпишавме со реномираната фирма “КМГ ЕОЛ КВАЗАР“ ДООЕЛ СКОПЈЕ, компанија која беше избрана по пат на јавна набавка.

Рокот на изведба е 180 дена по што се очекува да биде пуштена во работа. Оваа инвестиција целосно се вклопува во нашата визија за директно зголемување на приходите на претпријатието и креирање на подобри услови за стимулирање на севкупните инвестиции.

-Истовремено, покрај тоа што стопанисуваме со пет мали хидроцентрали и расположливите водни ресурси ги користиме рационално, ефикасно и повеќенаменски (за наводнување и производство на електрична енергија), со оваа инвестиција започнуваме и процес на искористување на сончевата енергија како обновлив извор на енергија за добивање електрична енергија. Вложуваме преку иновативни начини во искористување на обновливите извори за производство на домашна електрична енергија и помагаме во заштитата на животната средина во борбата со климатските промени, вели директорот на “Стрежево“, Менде Граматковски.