Press "Enter" to skip to content

“Жан Митрев Дијагностик“ Битола: ортопедија

Ортопедија во “Жан Митрев Дијагностик“ Битола, др Сузана Јанчевска

 Што е ортопедија?

Ортопедијата е комплексна и исклучително обемна гранка на медицината чија област опфаќа превенција, дијагностика и лекување на повреди,  болести, деформитети и функционални проблеми на мускулоскелетниот систем во тек на целиот живот, почнувајќи од самото раѓање.

Цел на ортопедски преглед

-правилна дијагностика на проблемот

-намалување на болка за да на пациентот му се овозможи враќање на своите секојдневни активности

препорака за начин на лекување

Здравствени услуги  достапни во ортопедска ординација – ЖМД Битола

– ортопедски преглед

-ортопедски преглед на бебе со ЕХО на колкчиња

-пункција

-апликација на кортикопрепарат

-вискосуплементација на зглобови

-поставување и вадење на гипс

-мали хируршки интервенции: хируршки третман  на рана, екстирпација на ганглион цисти, бурзи, атероми, липоми, хируршки третман на враснат нокт, земање на брис од рана, преврски, третман на хронични рани (венски улцери, декубити), ординирање и апликација на ортопедски помагала

Работно време е секој работен ден од 8:30-16:30 часот

Контакт телефони :  +389 47/266-633; +389 47/266-631; +389 70/408-075

Ул.”Север Југ ” бр.3 – Битола​