Press "Enter" to skip to content

Колку чини мојот производ?

Младите од рурална Пелагонија ставија цени на своите иновативни производи! Работејќи на финализација на бизнис плановите, во рамките на проектот FAST FORWARD, 15 млади ги презентираа своите претприемнички идеи и истражуваа како да ги освојат пазарите во регионот.

Петтата работилница која се одржа оваа сабота во Битола беше посветена на истражување на пазарниот потенцијал на нивните бизнис идеи и формирање на индикативни цени со цел младите да проверат колку нивните идеи се рентабилни и пазарно ориентирани.

Дополнително, младите работеа на анализа на спецификите на конкретен пазар, анализа на сегмент од пазар како и разработка на профил на потенцијален купувач.

Ги разгледаа своите бизнис планиви и низ призмата на приходите и расходите односно направија проценка на потребните инвестиции  и започнаа со изработка на базична финансиска проекција за наредните три години по основањето на нивниот стартап. Во последниот дел на работилницата, експертот им помогна да ги совладаат и основите за “пичинг” на една бизнис идеја.

Проектот “FAST FORWARD – развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина” е имплементиран од Здружението за унапредување на развојни процеси ПРО ЛОКАЛ од Битола со поддршка од Американската Амбасада во Северна Македонија.