Press "Enter" to skip to content

УКЛО објави Јавен оглас за вработување на Генерален секретар на Универзитетот

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола денеска, 25.08.2023 г. објави Јавен оглас за вработување на Генерален секретар, една од клучните позиции на Универзитетот, во делот на организацијата и работата со Стручната и административна служба.  

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 15 работни дена, од денот на објавување на Јавниот оглас во печатените дневни весници „Нова Македонија„ и „Коха“ како и во Агенцијата за вработување и Центарот за вработување во Битола.  Огласот е поставен и на официјалната веб страница на УКЛО:

овде линкот https://uklo.edu.mk/blog/javen-oglas-za-genseralen-sekretar/

Инаку, во согласност со Законот за високото образование и Стаутот на УКЛО, Стручната и административна служба се организира како интегрирана стручна и административна служба на Универзитетот, која ја сочинуваат Централната  стручна и административна служба – Ректоратот и стручните и административни служби на единиците.

Генералниот секретар за својата работа е одговорен пред ректорот и Универзитетскиот сенат.