Press "Enter" to skip to content

Денес Универзитетот “Св. Климент Охридски“ од Битола избира ректор на тајно гласање од 12 до 14 часот

На сите единици на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на 1 јуни 2022 година од 12 до 14 часот  ќе се одвива  тајно гласање за избор на ректор, од петмина утврдени кандидати според азбучен ред на презимето:

  1. Данчевска д-р Верица, редовен професор
  2. Димовски д-р Злате, редовен професор
  3. Кекеновски д-р Јове, редовен професор
  4. Кочоски д-р Љупче, редовен професор
  5. Неделковски д-р Игор, редовен професор

Ректор се избира од редот на редовните професори на слободни, непосредни и тајни избори од страна на членовите на наставно – научните, научните и наставничките совети на единиците, за време од три години, со право на уште еден избор.

Право на глас за избор на ректор од сите единици на УКЛО имаат 280 членови на наставно – научните, научните и наставничките совети во кои има претставници и од студентите.

Универзитетот и неговите единици ја реализираат постапката за избор на ректор во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Сенатот на УКЛО избра Универзитетска изборна комисија од седум члена и тројца заменици од редот на сенаторите, чиј претседател е проф. д-р Љупчо Кеверески, од Педагошкиот факултет – Битола.

More from ВестиMore posts in Вести »