Press "Enter" to skip to content

Bitola News

РЕК “Битола“ започна со засадување на 150.500 садници околу комбинатот

Почетокот на акцијата за оформување на заштитна зона со високостеблеста шума и рекултивација на површински коп и одлагалишта за јаловина и депонијата за пепел, го…