Press "Enter" to skip to content

Импресум

Сопственик и основач: Сашо Ристевски
Главен уредник: Сашо Ристевски

Контакт податоци:

 • www.bitolanews.mk
 • Издавач: ДОЕЛ “Рафе прес“ – Битола,
 • Седиште: ул. “Рафаел Мартино“ бр. 10, Битола
 • Редакција: Сашо Ристевски, Димче Миновски, Жанета Ристевска, Фатма Бајрам Аземовска, Ѓуро Илиќ, Елизабета Анастасова.
 • Фото: Сашо Ристевски, Дамијана Ристевска
 • Е-маил: usicisr@gmail.com
 • Телефон: 070 269 315
 • Жиро сметка: ТТК Банка, 290-0000020220-16
 • Даночен број: 4002017551769
 • Веб администратор: Јове Парговски
 • Хостинг – МК ХОСТ – Скопје

Контакт: