Press "Enter" to skip to content

Денес 18. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред 81 точка

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, по претходни кородинации со советничките групи, за денес 26 октомври, ја закажа 18. седница на Советот на Општината Битола со почеток во 10,00 часот.

На дневен ред ќе се најдат и ќе се расправа за именување на нов советник во Советот, за безбеноста, за спречување на корупцијата, за изградба на колектор на Пелистер, за програмите на Општината…

Комплетниот дневер ред е:

1.Заклучок за констатирање престанок на мандатот на Јасмина Буневска Талевска член на Советот на Општината Битола.

2. Решение за избор на претседател и членови на Верификационата комисија.

3. Верификација на мандатот за член на Советот на Општината Битола од кандидати на листата на “Најдоброто за мојата општина“.

4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС-ОН Битола во текот на прво полугодите од 2022 година.

5. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2022 година.

6. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2022 година.

7. Годишен план за спречување на корупција и судирот на интереси на Општина Битола за 2022/2023.

8. Програма за измени на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општината Битола за 2022 година.

9. Програма за измени на Програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2022 до 2024 година.

10. Програма за измени на Програмата за фосил и горива.

11. Програма за зимска служба 2022-2023 година.

12. Програма за измена и дополнување на Програмата за животна средина за 2022 година.

13. Програма за измена на Програмата за Економски развој на Општина Битола за 2022 година.

14. Програма за измена и диполнување на Програма за туризам на Општина Битола за 2022 година.

15. Одлука за Тринаесетта измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола.

16. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Битола за реализација на потпроектот „Изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитетот Бегова чешма – Национален парк Пелистер, делница РШ – Пречистителна станица – реципиент“. (дел од траса од км 3+ 596,50 до км 4+ 119,00 општина Битола).

16. Одлука за изменување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина Битола.

17. Одлука за дополнување на Одлуката за свикување на Собрание на акционери на Акционерското друштво ФК ПЕЛИСТЕР АД Битола.

18. Одлука за прифаќање на противпожарна опрема и средства за гаснење на пожари за потребите на ТППЕ – Битола.

19. Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари во сопственост на Општина Битола со електронско јавно наддавање

20. Одлука за распределба на финансиски средства доделени од Владата на РСМ за настраданите од елементарни непогоди (град и поплава) во Општина Битола во месец август 2016.

21. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Битола.

22. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Битола.

23. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола за 2023 година.

24. Годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев“Битола за 2023 година.

25. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот за изведување на градежни и монтажни работи, изготвен по Програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година на ЈКП „Водовод“Битола.

26. Решение за давање согласност на Одлуката за пуштање во употреба на Пазар на големо во рамките на Сточен пазар.

27. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на Ценовник за наплата на надоместок за користење на услугите во Пазар на големо во рамките на Сточен пазар.

28. Решение за давање согласност на Одлуката за отѓување на неупотребливи основни средства и предмети од железо по пат на продажба како старо железо и изготвување на процена од овластен проценувач од Регистер на проценувачи на РСМ – КЈП „Нискоградба“Битола.

29. Решение за давање согласност на Друштвото за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија ЕСМ ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДООЕЛ, за користење на името Битола

30. Решение за давање согласнот на Одлуката за добивање на согласност на воспитните групи со поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Коца Василевска“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“.

31. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работнотото време во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола.

32. Решение за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ „Стив Наумов“ Битола.

33. Решение за разрешување и именување на член во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“Битола.

34. Решение за разрешување и именување на членови – претставници на родителите во Управниот одбор на ЈОУДГ Естреја Овадија Мара Битола.

35. Решение за разрешување и именување на член во Комисија за урбанизам и заштита на животна средина.

36. Решение за разрешување и именување на член во Комисија за безбедност.

37. Решение за разрешување и именување на член во Комсија за јавни дејности.

38. Решение за измена на Решението за формирање на работна група која ќе работи на Велосипедската инфраструктура во Општина Битола.

39. Решение за измена на Решението за формирање на работна група за обезбедување на подобра сигнализација на пешачките премини пред основните и средните училишта.

40. Решение за измена на Решението за формирање на работно тело кое ќе работи на регулирање на начинот на достава на стоки на територија на Општина Битола.

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица ( КП бр.56) во идна урбанистичко планска документација

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица ( КП бр.93-1) во идна урбанистичко планска документација

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица ( КП бр.563 и КП бр.564) во идна урбанистичко планска документација

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол ( КП бр.661) во идна урбанистичко планска документација

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник   ( КП бр.754) во идна урбанистичко планска документација.

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово     ( КП бр.220/10) во идна урбанистичко планска документација

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово  ( КП бр.1003/2) во идна урбанистичко планска документација

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово  ( КП бр.1019/3) во идна урбанистичко планска документација

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари   ( КП бр.61) во идна урбанистичко планска документација

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари    ( КП бр.421) во идна урбанистичко планска документација

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино  ( КП бр.1512/1) во идна урбанистичко планска документација

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар  ( КП бр.820) во идна урбанистичко планска документација

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани                                   ( КП бр.2034) во идна урбанистичко планска документација

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани                                 ( КП бр.2082) во идна урбанистичко планска документација

55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани                                 ( КП бр.2240) во идна урбанистичко планска документација ( 27-9889)

56. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани                                 ( КП бр.2240) во идна урбанистичко планска документација  (27-9887)

57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани ( КП бр.2563) во идна урбанистичко планска документација

58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани ( КП бр.2577) во идна урбанистичко планска документација

59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лажец  ( КП бр.820) во идна урбанистичко планска документација

60. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди ( КП бр.969) во идна урбанистичко планска документација

61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди ( КП бр.1226) во идна урбанистичко планска документација

62. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево  ( КП бр.305 и КП бр.306) во идна урбанистичко планска документација

63. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево  ( КП бр.480/2) во идна урбанистичко планска документација

64. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе  ( КП бр.524) во идна урбанистичко планска документација

65. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе ( КП бр.554/3) во идна урбанистичко планска документација

66. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе ( КП бр.601/7) во идна урбанистичко планска документација

67. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени    ( КП бр.41) во идна урбанистичко планска документација

68. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени    ( КП бр.105) во идна урбанистичко планска документација

69. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани  ( КП бр.699/12) во идна урбанистичко планска документација

70. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино  ( КП бр.807) во идна урбанистичко планска документација

71. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино ( КП бр.872/1) во идна урбанистичко планска документација

72. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново   ( КП бр.413) во идна урбанистичко планска документација

73. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново ( КП бр.467) во идна урбанистичко планска документација

74. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново   ( КП бр.504/2) во идна урбанистичко планска документација

75. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново ( КП бр.737/2 во идна урбанистичко планска документација

76. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново ( КП бр.762/2) во идна урбанистичко планска документација

77. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари  ( КП бр.396/1) во идна урбанистичко планска документација

78. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари    ( КП бр.396/2) во идна урбанистичко планска документација

79. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари   ( КП бр.2580/1) во идна урбанистичко планска документација

801. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки ( КП бр.2055) во идна урбанистичко планска документација