Press "Enter" to skip to content

Општина Битола: објавени два огласи во рамки на Ромактед програмата

Општина Битола објави јавен оглас за ангажирање на консултант и тутори за поддршка на  ученици Роми од 2ро, 3то и 4то одделение во основно образование во Општина Битола. Оваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“ финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Повеќе информации во врска со овој јавен оглас, достапни се на следниот линк

https://www.bitola.gov.mk/јавен-оглас-за-ангаѓирање-на-1-консулта/

Исто така, општина Битола објави јавен повик за учество во акција за дооформување на средно образование за возрасни лица Роми од Општина Битола. И оваа активност се имплентира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“ финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“.

Повеќе информации за повикот, достапни се на следниот линк 

https://www.bitola.gov.mk/јавен-повик-за-учество-во-акција-за-под/