Press "Enter" to skip to content

Денес 25 седница на Советот на Општина Битола

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, за денес со почеток во 10 часот ја закажа 25. седница на Советот на Општината Битола.

На денешната седница ќе се расправа по 8 точки од дневниот ред, за Буџетот на Општината, завршната сметка, годишни извештаи…

Предлог дневен ред:

1.Квартален извештајза извршувањена Буџетот на општина Битолавочетвртиотквартал од 2022 година.

2. Завршна сметка на општина Битола за 2022 година.

3. Годишен извештај на општина Битола за 2022 година.

4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Битола за 2023 година.

5. Одлуказа поднесување на Барање зафинансика поддршка до Владата на Република Северна Македонија за решавањена проблемотсобездомните кучиња–скитнициво општина Битола.

6. Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на труд.

7. Одлука за реализација на детален урбанистички план за „Централноградско подрачје–1 дел“, на КП бр. 2924 за КО Битола 4

8. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развој во Општина Битола за 2023 година.

More from ВестиMore posts in Вести »