Press "Enter" to skip to content

Трет координативен состанок на проектот “Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави и шумски пожари – СОЛВЕ“

На 16 март во Битола, во хотел “Милениум“ во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион се одржа 3. координативен состанок на проектот: “Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави и шумски пожари –СОЛВЕ“.
Главната цел на проектот е: Да се минимизираат ризиците од шумски пожари и поплави (вклучително диви и урбани) во прекуграничниот регион.

На состанокот учество зедоа претставници на сите проектни партнери: децентрализираната администрација на регионите Епирус и Западна Македонија од Грција, Универзитетот на Западна Македонија од Грција и Универзитетот “Св. Климент Охридски Битола“.

Целта на состанокот беше утврдување на статусот на имплементација на проектот од страна на секој партнер како и организација и координација на проектните активности што следат во наредниот период. Проектот е одобрен во рамките на вториот отворен повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 година која е дел од Инструментот за претпристaпна помош на Европската Унија а во која што поддршка дава и Министерството за локална самоуправа.
On March 16, 2023, the 3-rd coordination meeting of the project: Prevention and management of cross-border complex floods and forest fires – SOLVE was held in Bitola, organized by the Center for the Development of the Pelagonian Planning Region.

The main objective of the project is: To minimize the risks of forest fires and floods (including wild and urban) in the cross-border region. Representatives of all project partners took part in the meeting: The decentralized administration of the regions of Epirus and Western Macedonia from Greece, the University of Western Macedonia from Greece and the University of St. Kliment Ohridski Bitola.

The purpose of the meeting was to determine the status of the implementation of the project by each partner, as well as the organization and coordination of the project activities that follow in the coming period.

The project has been approved within the second open call from the Program for Cross-Border Cooperation with Greece 2014-2020, which is part of the Instrument for Pre-Accession Assistance of the European Union and in which the Ministry of Local Self-Government also provides support.