Press "Enter" to skip to content

“Улав сте да размислувате за сопствен бизнис во Пелагонија“, 15 млади со претриемачки вештини

На 25.03.2023 година во Битола се одржа втората обука во рамките на проектот FAST FORWARD на тема “Генерирање на бизнис идеи” на која 15-тина млади од руралните општини: Новаци, Могила, Кривогаштани, Долнени, Ресен, Кривогаштани и Крушево се стекнаа со нови знаења за генерирање, анализа и селекција на претприемнички идеи кои имаат потенцијал да се развијат во бизнис план а потоа и во одржлив бизнис.

За време на обуката, младите претприемачи идентификуваа бизнис идеи кои ќе решаваат конкретни проблеми и се стекнаа со вештини за споделување и соочување на своите бизнис идеи со поширока публика.Како дел од проект кој е поддржан од Амбасадата на САД, а имплементиран од Здружението на граѓани за унапредување на развојните процеси – Про Локал Битола, за време на настанот, идните претприемачи од регионот стекнаа нови знаења на теми поврзани со развојот на претприемништвото како што се: микро-анализа на бизнис идеја, пичинг на бизнис идеја и се запознаа и со основните критериуми за анализа и селекција на бизнис идеја.

Со цел дополнителна мотивација на учесниците, за време на обуката своја презентација одржаа и оснивачите на стартапот “УЛАФ СТЕ” од Битола кои и покрај тоа што се лица со пречки во слухот и говорот, успешно го водат својот бизнис и тоа во време на здравствени рестрикции, инфлација и општ пад на економијата.