Press "Enter" to skip to content

Денес 26. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред 87 точки

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, за денес, 20 април, со почеток во 10 часот ја закажа 26. Седница на Совет0т, а на дневер ред ќе се најдат дури 87 точки.

Ќе биде прекинат мандатот на советничката Жанета Ангелевска, и ќе верифицира мандатот на следниот од советничјата листа, а ќе се расправа за Буџетот, работењето на јавните претријатија, извештаи и програми, за животна средина… а дневниот ред е:

1.Заклучок за констатирање престанок на мандатот на Жанета Ангелевска член на Советот на Општината Битола.

2.  Решение за избор на претседател и членови на Верификационата комисија.

3. Верификација на мандатот за член на Советот на Општината Битола од кандидати на листата на „Создади нова иднина”.

4. Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Битола за 2023 година.

5. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец” во 2022 год.

6. Извештај за работата на ЈП „Комуналец” Битола во 2022 год.

7. Извештај за реализација на Програмите за одржување на ЈЗП и јавна чистота во Општина Битола од ЈП „Комуналец“Битола за 2021 год.

8. Завршна сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба” во 2022 год.

9. Извештај за работата на КЈП „Нискоградба” во 2022 год.

10. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари” во 2022 год.

11. Извештај за работата на ЈП „Пазари” во 2022 год.

12. Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод” во 2022 год.

13. Извештај за работата на ЈКП „Водовод” во 2022 год.

14. Завршна сметка за финансиското работење на ЈПСИЗ„Жабени” во 2022 год.

15. Извештај за работата на ЈПСИЗ„Жабени“ во 2022 година.

16. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2022 год.

17. Извештај за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2022 год.

18. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржувањена јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2022 година.

19. Извештај за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2022 година.

20. Завршна сметка за финансиското работење на ЈОУ Културен и информативен центар Битола за 2022 год.

21. Извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма за работата на ЈОУ Културен и информативен центар Битола за 2022 год.

22. Завршна сметка за финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претперијатие ПЕЛАЛИНК Битола за 2022 год.

23. Извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма за работата на Меѓуопштинското јавно претперијатие ПЕЛАЛИНК Битола за 2022 год.

24. Завршна сметка за финансиското работење на Зоолошката градина – Битола во 2022 год.

25. Извештај за работата на Зоолошката градина – Битола во 2022 година.

26. Завршна сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола во 2022 година.

27. Извештај за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола во 2022 година.

28. Решение за давање согласност на Одлуката за оттуѓување на движни ствари од ЈУ Дом за стари лица „СЈУ Рајдер” Битола.

29. Извештај за работата на територијалната противпожарна единица при Општина Битола за 2022 година.

30. Програма за работа на ТППЕ при Општина Битола за 2023 година.

31. Програма за измена и дополнување на Програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2023 година.

32. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развој на Општина Битола за 2023 година.

33. Извештај за реализација на Програмата за економски развој за 2022 година.

34. Програма за измена на Програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот 2023-2025 година.

35. Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на улично осветлување во Општината Битола за 2022 година.

36. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Битола за 2022 година.

37. Извештај за реализација на Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2022 година.

38. Извештај за реализација на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезона 2022/23.

39. Годишен извештај за реализација на Програма за социјална заштита во општина Битола за 2022 година.

40. Годишен извештај за работата на Локалниот економско социјален Совет на општина Битола за периодот октомври 2022 година – Март 2023 година.

41. Годишен извештај за работата на Локалниот волонтерски Совет на општина Битола за 2022 година.

42. Годишен извештај за работата на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Битола за 2022 година.

43. Годишен извештај за реализација на Програмата за еднакви можности за 2022 година.

44. Годишен извештај за реализација на Програма за култура во општина Битола за 2022 година.

45. Извештај за Програмата за туризам на Општина Битола за 2022 година.

46. Годишен извештај за реализација на Програма за образование во општина Битола за 2022 година.

47. Годишен извештај за реализација на Програма за активности во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2022 година.

48. Извештај за за реализација на Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2022 година.

49. Извештај за реализација на Програма за животна средина на подрачјето на Општина Битола за 2022 година, заклучно со 31.12.2022 година.

50. Одлука за Петнаесетта измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола.

51. Одлука за одјавување на возила во сопственост на Општина Битола.

52. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на основните училишта.

53. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за потребите на основните училишта -Битола.

54. Одлука за примање на донација – две Агрометеоролошки станици со софтвер за земјоделски култури (според спецификација) и вклучени модели за прогноза на болести.

55. Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари во сопственост на
 Битола со електронско наддавање.

56. Одлука за реализација на ГУП на град Битола заради реализација на детални урбанистички планови за расчистување на градежно земјиште за предвидената намена и отстранување на времени објекти кои претставуваат физички товар на земјиштето.

57. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Воден” Битола.

58. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Кресненско востание” Битола.

59. Одлука за промена на припадност на дел од ул.„Никола Јанков Вапцаров” Битола.

60. Акциски план на Локалниот економско социјален совет на Општина Битола 2023-2025.

61. Локална стратегија за млади на Општина Битола за 2023-2027 година.

62. Акциски план 2023-2024 година кон Локалната стратегија за млади.

63. Стратегија за развој на волонтерството во Општина Битола 2023-2026.

64. План за квалитетот на воздух за Битола.

65. Решение за давање на согласност на Одлуката за линеарно зголемување на
 на вработените во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг.

66. Решение за давање на согласност на Одлуката за линеарно зголемување на платите во КЈП Нискоградба Битола.

67. Решение за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола.

68. Решение за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот за крпење на улици и патишта со асфалт во град Битола на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола.

69. Решение за давање на согласност на Одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП Пазари.

70. Решение за давање на согласност на Одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за платата на вработените во ЈП Комуналец Битола.

71. Решение за давање на согласност на Одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за платата на вработените во ЈППЈЛП.

72. Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цени за хоризонтално обележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација на ЈППЈЛП.

73. Решение за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација на ЈППЈЛП.

74. Решение за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за подигање и пренесување на непрописно паркирани возила и возила кои го попречуваат безбедното движење во сообраќајот, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈППЈЛП.

75. Иницијатива за доделување на финансиска помош во висина од 10.000,00 денари по семејство на неправедно осудените од настаните на 27 Април, 2017 година од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата.

76. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Даме Груев“Битола за учебната 2022/2023 година.

77. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Елпида Караманди“Битола за учебната 2022/2023 година.

78. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Св.Кирил и Методиј“Битола за учебната 2022/2023 година.

79. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Св.Климент Охридски“Битола за учебната 2022/2023 година.

80. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Коле Канински“Битола за учебната 2022/2023 година.

81. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Стив Наумов“Битола за учебната 2022/2023 година.

82. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на ученицитеод ООУ „Тодор Ангелевски“Битола за учебната 2022/2023 година.

83. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од ООУ „Трифун Пановски“Битола за учебната 2022/2023 година.

84. Решение за разрешување и иманување на член во Комисија за доделување на општински награди и признанија.

85. Решение за разрешување и иманување на член во Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите.

86. Решение за разрешување и иманување на член во Комисија за безбедност.

87. Решение за разрешување и именување на член во Комисија за заштита на човековата средина.

More from ВестиMore posts in Вести »