Press "Enter" to skip to content

Денес во 10 часот закажана е 27. седница на Советот на Општина Битола

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, за денес, 31 мај, ја закажа 27. седница на Советот на Општината Битола со почеток во 10.00 часот.

На дневен ред се точки за Буџетот на Општина Битола, завршните сметки на основните и средните училишта и нивните планови за вработување во 2024 година, за нов спонзор на КК Пелистер, како и донесување Олуки за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација.

Градоначалникот Коњановски, рече вчера на прес конференција дека ја повика претседателката на Советот, Габриела Илиевска за брзо постапување по забелешките на државниот инспектор и ставање на неколку точки на дневен ред на седницата на Совет, за донесување на програмата за работа на ТППЕ Битола, програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови и измената на Програмата за развојни планови, со што ќе се овозможи уредување на просторот кај поранешен ЈАТ.

Дневниот ред кој е објавен е:

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола во првиот квартал од 2023 година.

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2023 година.

3. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставување урбана опрема и поставување урбана опрема за кое не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола.

4. Програма за измени и дополнување на Програмата за економски развој на Општина Битола за 2023 година.

5. Завршна сметка за 2022 година на СОУ „Таки Даскало“ Битола.

6. Завршна сметка за 2022 година на ОСМУ „Др- Јован Калаузи“ Битола.

7. Завршна сметка за 2022 година на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола.

8. Завршна сметка за 2022 година на СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола.

9. Завршна сметка за 2022 година на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола.

10. Завршна сметка за 2022 година на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола.

11. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Тодор Ангелевски“ Битола

12. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Коле Канински“ Битола

13. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола

14. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Битола

15. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ с.Бистрица

16. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ Битола

17. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Елпида Караманди“ Битола

18. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Даме Груев“ Битола

19. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Гоце Делчев“ Битола

20. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола

21. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани, Битола

22. Завршна сметка за 2022 година на ООУ „Стив Наумов“ Битола.

23. Завршна сметка за 2022 година на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола

24. Годишен план за вработување за 2024 година, на СОЗУ „Кузман Шапкарев“, Битола.

25. Годишен план за вработување за 2024 година, на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“, Битола.

26. Годишен план за вработување за 2024 година, на СОТУ „Ѓорги Наумов“, Битола.

27. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Александар Турунџев“с.Кукуречани, Битола.

28. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Гоце Делчев“, Битола.

29. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Коле Канински“, Битола.

30. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Св.Кирил и Методиј“, Битола.

31. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица, Битола.

32. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Д-р Трифун Пановски“, Битола.

33. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ„Ѓорги Сугарев“, Битола.

34. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Св.Климент Охридски“, Битола.

35. Годишен план за вработување за 2024 година, на ООУ „Елпида Караманди“, Битола.

36. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Основен статут на ООУ „Александар Турунџев“с.Кукуречани, Битола.

37. Одлука за збратимување на Општина Битола со Општина Осиек од Република Хрватска.

38. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за заедничко вложување, управување и соработка во КК Пелистер АД Битола.

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2545/1 КО Цапари).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2166 КО Крклино).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.458 КО Карамани).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.773/3 КО Дихово).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.872/41 КО Ротино).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.669 КО Трново).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.332 и КП бр.330 КО Кажани).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1223 КО Логоварди).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.778/5 КО Дихово).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1484/1 КО Логоварди).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација (КП бр.922/2 КО Братиндол).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1825/4 КО Крклино).

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1035 КО Дихово).

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1095 КО Логоварди).

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација (КП бр.738 КО Брусник).

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.741 КО Крстоар).

55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација (КП бр.232 и КП бр.800 КО Маловиште).

56. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.22/17 и КП бр.22/18 КО Олевени).

57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.113/1 КО Олевени).

58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1362/4 КО Бистрица).

59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.786 КО Крстоар).

60. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.452 КО Кажани).

61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.113/2 КО Олевени).

62. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1081 КО Дихово).

63. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1121 КО Оптичари).

64. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1029 и КП бр.1117/2 КО Дихово).

More from ВестиMore posts in Вести »