Press "Enter" to skip to content

Совети за спортисти: екран за функционално движење (FMS)

Екран за функционално движење (FMS) е алатка за скрининг што се користи за проценка на седум основни модели на движење кај поединци без моментална поплака за болка или мускулно-скелетна повреда. FMS не е наменет да дијагностицира ортопедски проблеми, туку да покаже можности за подобрено движење кај поединци.

Проценката е погодна за секој кој тренира или се натпреварува во спорт на кое било ниво и многу пациенти го користат екранот за функционално движење за да им помогне да се подготват за преземање нов спорт, искачување на планина или одење на активен одмор.

FMS може да се користи за да се идентификуваат проблемите што можеби не се идентификуваат при обичен физикален преглед или евалуација. Овие прашања вклучуваат мускулна флексибилност, нерамнотежа на силата или компензација поради претходна повреда и се признати фактори на ризик за идни повреди.

Може да се користи за да се идентификуваат функционалните дефицити поврзани со проприоцептивните, ограничувањата на мобилноста и стабилноста. Ако овие фактори на ризик може да се идентификуваат и да се решат со помош на FMS, тогаш треба да следи намалување на идните повреди и подобрени перформанси. FMS, исто така, може да се користи за повторно прегледување за повратни информации на секои 4-6 недели или кога ќе се забележи подобрување во шемата за приоритетно движење.

Повторниот скрининг обезбедува повратна информација за ефективноста на тековниот дизајн на програмата и дава увид за тоа како и кога да се премине на напредувања на повисоко ниво или нова шема на приоритетно движење.

Повеќе на:https://www.functionalmovement.com/