Press "Enter" to skip to content

Ординација “Д-р Чипуровски“: вродени хипербилирубинемии – syndroma Gilbert

Со д-р Васил Чипуровски информираме  за најсовремени апарати во медицината за прегледи на внатрешните органи, кои ги поседува. Низ овие разговори  добиваме и стручни медицински информации за многу интернистички заболувања и нивно откривање и понатамошно третирање.  Овој пат д-р Васил Чипуровски зборува за вродени хипербилирубинемии – syndroma Gilbert, за што вели:

-Синдромот на Gilbert е наследно безопасно  нарушување на метаболизмот на билирубинот кое се карактеризира со зголемени вредности на неконјугораниот индиректен билирубин во серумот на пациентот  и настанува поради генетска мутација на генот одговорен за продукција на  ензим UDPGT чиј недостаток води до зголемување на индиректниот билирубин во крвтa.Клинички има  лесен субиктерус на склери и кожа, а ретко со појава на замор при стрес, менструација и физички вежби.

Во поставување на дијагнозата има улога ехо наодот на црниот дроб кој е уреден, нормални црнодробни  трансаминази протромбинско време, албумини како и тестот на гладување при кој се зголемува индиректниот билирубин во крвта на пациентот. Покрај оваа неконјугирана хипербилирубинемија чест е и  синдром на Criger Najjar а од конјугираните хипербилирубинемија (Dubin johnson, Rotor Syndrome) кај кои има нарушено лачење на билирубинот од хепатоцитоте во жолчните капилари.