Press "Enter" to skip to content

ЈП “Стрежево“: известување

Известување:

Забрането е во крајбрежниот појас и акумулациониот простор на Акумулацијата “Стрежево“ да се вршат земјоделски-стопански активности.

Строго е забрането користење на арски ѓубрива, хемиски ѓубрива, пестициди, фингуциди, инсектициди и хербициди во подрачјето на акумулацијата “Стрежево“.

ЈП “Стрежево“ Битола

More from КомерцијаMore posts in Комерција »