Press "Enter" to skip to content

Денес 30. седница на Советот на Општина Битола, на дневер ред ребалансот на Буџетот

Претседателката на Советот на Оптина Битола. Габриела Илиевска, за денес, 23 август, 2023 година ја закажа 30. седница на Советот на Општината Битола, со предлог на следниот Дневенр ред.           

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола во вториот квартал од 2023 година.
 2. Одлука за реализација на детален урбанистички план за „Централно градско подрачје – 3 дел“, на КП бр.7469/1 за КО Битола 3.
 3. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари-простории во сопственост на Општина Битола на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Битола.
 4. Одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти.
 5. Одлука за измена на Одлуката за согласност и кофинансирање на Проектот „Smart4You“.
 6. Одлука за Шеснаесетта измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола.
 7. Одлука за изменување на Одлуката за ценовникот за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола.
 8. Одлука за примање на донација на техничка документација – Основен проект за реконструкција на спортски игралишта на КП бр.6027 КО Битола 1/2, Општина Битола од ДООЕЛ „СТЕНТОН ГРАДБА“ – Битола.
 9. Програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за период од пет години во Општина Битола (2023-2028).
 10. Решение за дополнување на Решението Бр.09-26/16 од 28.02.2022 година, донесено од Советот на Општина Битола.
 11. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во МЈП ПЕЛАЛИНК Битола.
 12. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на граѓаните на Општина Битола.
 13. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Ценовник за изведување на монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола.
 14. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Ценовник за услужни работи и паушали на ЈКП Водовод Битола.
 15. Решение за давање согласност за донесување на Ценовник за изведување на градежни работи и монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола.
 16. Решение за давање согласност на Одлуката за промена на цената на услугите за корисниците сместени со индивидуални договори во ЈОУ Дом за стари лица СЈУ РАЈДЕР Битола.
 17. Годишен план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица СЈУ Рајдер Битола за 2024 година.
 18. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 2023/2024 година.
 19. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 2023/2024 година
 20. Годишен план за вработување во ООУ Стив Наумов Битола за 2024 година.
 21. Годишен план за вработување во ООУ Тодор Ангелевски Битола за 2024 година.
 22. Извештај за работата на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани во учебната 2022/23 година.
 23. Годишна програма на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани во учебната 2023/24 година.
 24. Извештај за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2022/23 година.
 25. Годишна програма на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2023/24 година.
 26. Извештај за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2022/23 година.
 27. Годишна програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2023/24 година.
 28. Извештај за работата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2022/23 година.
 29. Годишна програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2023/24 година.
 30. Извештај за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2022/23 година.
 31. Годишна програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2023/24 година.
 32. Извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2022/23 година.
 33. Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2023/24 година.
 34. Извештај за работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2022/23 година.
 35. Годишна програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2023/24 година.
 36. Извештај за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2022/23 година.
 37. Годишна програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2023/24 година.
 38. Извештај за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2022/23 година.
 39. Годишна програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2023/24 година.
 40. Извештај за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2022/23 година.
 41. Годишна програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2023/24 година.
 42. Извештај за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2022/23 година.
 43. Годишна програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2023/24 година.
 44. Извештај за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2022/23 година.
 45. Годишна програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2023/2024 година.
 46. Решение за именување на претставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУ Детска Градинка „Естреја Овадија Мара“Битола
More from ВестиMore posts in Вести »