Press "Enter" to skip to content

Денес 33. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред 76 точки

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, за денес ја закажа 33.  седница на Советот на Општината Битола со почеток во 10 часот, а на неа ќе се распраба дури по 76 точки од Дневниот ред.

Ќе се расправа за Буџетот на Општина Битола, за развојните планови, зимската служба, Програмата за животна средина, енергетска ефикасност на Општина Битола, Програмата за образование…

Дневниот ред е:

1.Измени и дополнување на Буџетот на Општина Битола за 2023 година.

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2023 година.

3. Програма за измена и дополнување на Програмата за развојни планови на Општина Битола за 2023-2025 година.

4. Програма за развојни планови на Општина Битола за 2024-2026 година.

5. Програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезона 2023/2024 година.

6. Програма за измена и дополнување на Програмата за животна средина на Општина Битола за 2023 година.

7. Програма за енергетска ефикасност на Општина Битола за период 2024-2026.

8. Програма за измена и дополнување на Програмата за образование во Општина Битола за 2023 година.

9. Програма за измена и дополнување на Програмата на финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2023 год.

10. Програма за измена и дополнување на Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2023 година.

11. Програма за измена и дополнување на Финансова програма за одржување на јавните зелени површини на територијата на Општина Битола за 2023 година на ЈП Комуналец Битола.

12. Одлука за давање на согласност за потпишување  на Меморандум за соработка во рамките на проектот EU4CleanAir.

13. Заклучок за усвојување на изработена Урбанистичка ревизија на Општина Битола.

14. Одлука за Осумнаесетта измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Битола.

15. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема рекламно информативни паноа – билборди.

16. Одлука за поставување на урбана опрема – рекламни паноа – билборди на подрачјето на Општина Битола за периодот 2023-2028 година.

17. Одлука за оттуѓување на неупотребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација сопственост на Општината Битола со електронско јавно наддавање.

18. Одлука за прифаќање на донација и давање на согласност за поставување на нова ПВЦ дограма, реновирање на подот и молерски услуги од страна на „Алу Клип” ДООЕЛ Битола во просториите на У.З.„Ѓорѓи Наумов” Битола

19. Одлука за примање на донација – Изградба на детски паркови Општина Битола даден од страна на Центарот за развој на пелагонискиот плански регион.

20. Одлука за примање на донација опремување на соба за третмани од страна на Германско Друштво за Интернационална Соработка – ГИЗ, Проект за Социјални Прва на Ранливи Групи – СоРи III.

21. Решение за давање согласност на Одлуката за паушал за одведување и прочистување на отпадни води на КЈП Нискоградба Битола.

22. Решение за давање согласност на Одлуката за поднесување на Барање за донесување Одлука на Совет на Општина Битола за склучување на Договори на Општина Битола со ЈП Комуналец Битола за реализација на Програмата за животната средина за 2023 година со примена на Член 24 од ЗЈН.

23. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со ЈП „Комуналец“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на Општина Битола за животна средина за 2023 година со примена на Член 24 од ЗЈН.

24. Решение за давање на согласност на Одлуката за склучување на договори на МЈП Пелалинк Битола со Општина Битола и училиштата во надлежност на Општина Битола за јавен линиски превоз на патници (вклучително и ученици) и слободен превоз на патници.

25. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта во Општина Битола.

26. Решение за давање согласност на Одлуката за пренамена на паркинг места во хуманитарни паркинг простори кои ќе се користат за хуманитарни цели.

27. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Мајски Цвет” Битола за 2022-2023 година.

28. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Мајски Цвет” Битола за 2023-2024 година.

29. Годишен план за вработување во ЈОУДГ „Мајски Цвет” Битола за 2024 година.

30. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет”, ДГ „Коца Василевска”, ДГ „Славејче”, ДГ „Пеперутка”, ДГ „Качунка”, ДГ „Кокиче” и ДГ „Ѕвездички”.

31. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во ЈОУДГ „Мајски Цвет” Битола.

32. Решение за разрешување и именување на член во Работната група која ќе работи на велосипедската инфраструктура во Општина Битола.

33. Решение за разрешување и именување на член во Училишниот одбор на СОУ „Таки Даскало” Битола.

34. Решение за давање согласност на „С.Н.Сервице ДОО Битола” за користење на името „Битола”.

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.368 КО Буково).

36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.929/2 КО Буково).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.272 КО Буково).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.591 КО Буково).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.3023 КО Буково).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.961 КО Буково).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.589 КО Буково).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.176/5 КО Кравари).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.290/1 КО Трново).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.555 КО Трново).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.747 КО Трново).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.404/7 КО Трново).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.581 КО Трново).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.132 КО Бистрица).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.721 КО Бистрица).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.999 КО Ротино).

51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.972 КО Ротино).

52. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1019/1 КО Ротино).

53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.885 и КП бр.886/1 КО Ротино).

54. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.33/8 КО Олевени).

55. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.33/2 и КП бр.33/3 КО Олевени).

56. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.788/9 КО Крстоар).

57. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1072/2 КО Велушина).

58. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1426, КП бр.1426/1 и КП бр.1426/2 КО Велушина).

59. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.4919/8, КП бр.4919/9 и КП бр.4918 КО Кукуречани).

60. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.4756 КО Кукуречани).

61. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.778/6 КО Дихово).

62. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.860 КО Дихово).

63. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.453/3 КО Карамани).

64. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.393 КО Карамани).

65. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лажец во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2341, КП бр.2342 и КП бр.2344 КО Лажец).

66. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лопатица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1161 КО Лопатица).

67. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1796/2 КО Крклино).

68. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1792/6 КО Крклино).

69. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација (КП бр.272 КО Маловиште).

70. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација (КП бр.238 КО Маловиште).

71. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1845 КО Долно Оризари).

72. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.53 КО Битола 5).

73. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.58 КО Битола 5).

74. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.282 КО Битола 5).

75. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.502 КО Кажани).

76. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.448/8 КО Раштани).

More from ВестиMore posts in Вести »