Press "Enter" to skip to content

Денес 36. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред 51 точка

Претседателката на Советот на Општина Битола за денес, петок, 26 јануари 2023 година за закажа 36. седница на Советот на Општината Битола.

На дневер ред ќе се најдат 51 точка, а на дневниот ред има најногу точки за донесување на урбанистичко-планска документација, за благајничкиот максимум, за меѓуопштинска соработка, за просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2024, за поставување на биста на првоборец Пецо Гудовски, за Програма за социјална заштита, за разрешување и именување на членови во Управни одбори.

1.Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.

2. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Новаци.

3. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила.

4. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2024 година утврдена врз основа на ивршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по Катастарски Општини.

5. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2024 година утврдена врз основа на ивршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по Катастарски Општини.

6. Одлука за изведување на градба – поставување на биста на првоборец Пецо Гудовски.

7. Правилник за искористување на средства од Програма за социјална заштита на Општина Битола во делот на адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом.

8. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на планирани активности во 2024 година од ОЈУ Зоолошка градина Битола.

9. Решение за разрешување и именување на претставникот од родителите на деца во Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола.

10. Решение за разрешување и именување на член во Управен одбор на Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола.

11. Решение за именување на членови во заедничката комисија за  подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Демир Хисар

12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.431 и КП бр.899/1 КО Раштани).

13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација (КП бр.525 КО Нижеполе).

14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1282/3 КО Крклино).

15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1511 КО Крклино).

16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.201 КО Крклино).

17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.417/5 КО Кравари).

18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.138/1 КО Кравари).

19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.156/1 КО Кравари).

20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.100/1 КО Кравари).

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.33/10 КО Олевени).

22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.23/3 КО Олевени).

23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.109 КО Олевени).

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр.466/2 КО Олевени).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгош во идна урбанистичко планска документација (КП бр.874 КО Драгош).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.786 КО Крстоар).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.62/1 КО Крстоар).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 4 во идна урбанистичко планска документација (КП бр.798 КО Битола 4).

29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.203/1 КО Бистрица).

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1173/2 КО Бистрица).

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.181 и КП бр.182 КО Бистрица).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1133 и КП бр.1134 КО Бистрица).

33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1141/2 КО Бистрица).

34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.574 КО Буково).

35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.685 и КП бр.694 КО Буково).

36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.906/2 и КП бр.907/1 КО Ротино).

37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.964/1 КО Ротино).

38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.967/1 КО Ротино).

39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1373 КО Долно Оризари).

40. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1265 КО Долно Оризари).

41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1613 КО Долно Оризари).

42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1162 КО Логоварди).

43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1007 КО Логоварди).

44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.705 КО Трново).

45. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.465 КО Трново).

46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Габалавци во идна урбанистичко планска документација (КП бр.877 КО Габалавци).

47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.359 КО Карамани).

48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Поешево во идна урбанистичко планска документација (КП бр.350/2 КО Поешево).

49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.868/2 КО Дихово).

50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1039/2 КО Дихово).

51.Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2122 и КП бр.2169 КО Цапари).