Press "Enter" to skip to content

За денес закажана 37. седмица на Советот на Општина Битола, на дневен ред 28 точки, дали ќе има нови ќе одличат советниците

Претседателката на Советот на Опптина Битола Габриела Илиевска за денес, 12 февруари ја закажа 37. седница на Советот на Општината Битола, со почеток во 10,оо часот.

За седницата се предложени 28 точки по кои ќе се расправа, а дали ќе има нови кои ќе бидат ставени на двевниот ред ќе одлучат советниците. Да потсетиме и градоначалникот на Битола, Тони Коњановски имаше свој предлог за одрување на вонредна седница.

Преложениот дневен ред е:

1.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2024 година.

2. Програма за измена на Програмата за финансисрање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола во 2024 година.

3. Програма за измена и дополнување на Програмата за образование во Општина Битола за 2024 година.

4. Одлука за примање на донација за енергетско обновување во основно училиште и градинка во Општина Битола.

5. Одлука за партиципирање во трошоците за доделување на зелени поени на граѓаните за користење на вендинг машини во соработка со Пакомак ДОО Скопје.

6. Одлука за согласност за имплементација на проектот „Зајакнување на улогата на младите во Општина Битола“.

7. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на извештајот на комисиите за попис на основните средства на ЈОУДГ „Мајски Цвет” Битола за 2023 година, од сметката 903 констатиран и предложен за расход.

8. Решение за давање согласност на Статутарната Одлука за измени и дополнување на Статутот на ОЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола, бр.01-150 од 20.08.2019 година.

9. Решение за  разрешување и именување на членови  во Општински совет за превенција на детско престапништво на Општината Битола.

10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.97 КО Бистрица).

11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.994 и КП бр.995 КО Бистрица).

12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.957 КО Буково).

13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.623 КО Буково).

14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1010 КО Дихово).

15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1091/1 КО Дихово).

16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.575/3 КО Трново).

17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1418 КО Логоварди).

18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.353 КО Буково).

19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.599/2 КО Буково).

20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.2578, КП бр.2579 и КП бр.2580/2 КО Цапари).

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.141/7 КО Кравари).

22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација (КП бр.893 КО Раштани).

23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.808/4 КО Крстоар).

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.826  КО Крстоар).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.872/1 КО Ротино).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол во идна урбанистичко планска документација (КП бр.419/1 КП бр.970/1 КО Братиндол).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.11043 КО Битола 5).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (КП бр.5672 КО Битола 1/2).