Press "Enter" to skip to content

Денес 39. седница на Советот на Општина Битола, на дневен ред завршните сметки на јавните претпријатија и одлуки за престојните избори

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска, за денес ја закажа 39. седница на Советот на Општина Битола на која ќе се расправа по 44 точки по дневниот ред.

На дневен ред се најдоа следните точки:

1. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец” во 2023 год.

2. Извештај за работата на ЈП „Комуналец” Битола во 2023 год.

3. Извештај за реализација на Програмите за одржување на ЈЗП и јавна чистота воОпштина Битола од ЈП „Комуналец“Битола за 2023 год.

4. Завршна сметка за финансиското работење на КЈП „Нискоградба” во 2023год.

5. Извештај за работата на КЈП „Нискоградба” во 2023 год.

6. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари” во 2023 год.

7. Извештај за работата на ЈП „Пазари” во 2023 год.

8. Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод” во 2023 год.

9.Извештај за работата на ЈКП „Водовод” во 2023 год.

10. Завршна сметка за финансиското работење на ЈПСИЗ „Жабени” во 2023 год.

11. Извештај за работата на ЈПСИЗ „Жабени“ во 2023година.

12. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола во 2023 год.

13. Извештај за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање иинженеринг Битола во 2023 год.

14. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување најавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превозна патници во општина Битола во 2023 година.

15. Извештај за финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола во 2023 година.

16. Завршна сметка за финансиското работење на ЈОУ Културен и информативенцентар Битола за 2023 год.

17. Извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма заработата на ЈОУ Културен и информативен центар Битола за 2023 год.

18. Завршна сметка за финансиското работење на Меѓуопштинското јавно претперијатие ПЕЛАЛИНК Битола за 2023 год.

19. Извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма заработата на Меѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола за 2023год

20. Завршна сметка за финансиското работење на Зоолошката градина–Битола во2023 год.

21. Извештај за работата на Зоолошката градина–Битола во 2023година

22. Завршна сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“–Битола во 2023година.

23. Извештај за работата на Старски дом „Сју Рајдер“–Битола во 2023 година.

24. Извештај за реализација на Програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улиците во Општина Битола за 2023 година.

25. Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на улично осветлување во Општина Битола за 2023 година.

26. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2023 година.

27. Извештај за реализација на Програмата заорганизирање и функционирање назимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезона 2023/2024 година.

28. Извештај за работата на Локалниот економско социјален совет на ОпштинаБитола за периодот 2023-2024 година.

29. Годишен извештај за реализација на Програмата за еднавки можности за 2023 година.

30. Годишен извештај за реализација на Програмата за култура во Општина Битолаза 2023 година.

31. Годишен извештај за реализација на Програмата за образование во Општина Битола за 2023 година

32. Годишен извештај за реализација на Програмата за социјална заштита воОпштина Битола за 2023 година.

33. Годишен извештај на Локалниот совет заволонтерство на Општина Битола за 2023 година.

34. Годишен извештај за реализација на Програмата за активности во областа наспортот и младите во Општина Битола за 2023 година.

35. Извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детскопрестапништво за 2023 година.

36. Извештај за реализација на Програмата за животната средина на подрачјето на Општина Битола за 2023 година.

37. Извештајза реализација на Програма за финансирање на изработка наурбанистички плановина подрачјето наОпштина Битола за 2023 година.

38. Извештај за реализација на Програмата за економски развој на Општина Битолаза 2023 година.

39. Извештај за реализација на Програмата за туризам на Општина Битола за 2023 година.

40. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнувањена Статутот на ООУ„Коле Канински” Битола бр.01-147/1 од 23.12.2019 година.

41. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на основен Статут на ООУ„Стив Наумов”Битола.

42. Одлука за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на претседател на Република Северна Македонијаи пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.

43. Одлука за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторотна изборната кампања од подрачјето на Општината Битола.

44. Декларација за одржување на чесни, слободни и демократскипретседателски и парламентарни избори во Република Северна Македонија.

More from ВестиMore posts in Вести »