Press "Enter" to skip to content

Денес 42. седница на Советот на Општина Битола, се расправа за 37 точки, меѓу кои и за ребалансот на Буџетот

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевски за денес ја закажа 42. седница на Советот на Општина Битола на која ќе се распарава за 37 точки по предложениот дневер ред.

Како рва точка е распаравата и донесување на одлука за ребаланс на Буџетот на Опптина Битола.

Комплетниот дневер ред е:

1.Измена и дополнување на Буџетот на Општина Битола за 2024 година.

2.  Измена на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2024 година.

3. Програма за измена и дополнување на Програмата за субвенционирањенајавните претпријатија за 2024 година.

4. Програма за измени и дополнување на Програмата за користење иодржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за2024 година.

5. Програма за измени и дополнување на Програмата за одржување накомунални објекти и инсталации,локална патна мрежа и улици воОпштина Битола за 2024 година.

6. Програма за измени и дополнување на Програмата за уредување наградежното земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2024 година.

7. Програма за измени на Програмата за развојни планови на ОпштинаБитола за 2024-2026 година

8. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развојна Општина Битола за 2024 година.

9. Програма за измени и дополнувања на Програмата за социјална заштитанаОпштина Битола за 2024 година.

10. Програма за измена на Програмата за еднакви можности на ОпштинаБитола за 2024 година.

11. Програма за измени и дополнување на Програмата за култура за 2024година.

12. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности вообласта на спортот и младите на Општина Битола за 2024 година.

13. Програма за измени и дополнување на Програмата за образование наОпштина Битола за 2024 година.

14. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на ОпштинаБитола.

15. Одлука за примање на трајно кроистење на движни ствари на ОпштинаБитола за потребите на средните училишта.

16. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни стварина Општина Битола за потребите на средните училишта

17. Одлука за согласност и кофинансирање на Проектот: „Мост за кариеренуспех” (Зајакнување на практичните вештини со современа опрема).

18. Одлука за согласност на проектот: „Фитнес теретана на отворено с. Кравари”.

19. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Демир Хисар.

20. Одлука за поставување урбана опрема, рекламни паноа–билборди наподрачјето на Општина Битола за периодот 2024-2029.

21. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп намикролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламноинформативни паноа–билборди.

22 .Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари восопственост на Општина Битола со електронско јавно наддавање.

23. Решение за давањесогласност на Одлуката за измени и дополнување на Ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола

24. Годишен Извештај за работата на ООУ„Крсте Петков Мисирков” с. Бистрица за учебната 2023/24 година

25. Годишна Програма за работа на ООУ „Крсте Петков Мисирков”с. Бистрица за учебната 2024/25 година.

26. Решение за давање согласност на Одлуката за расход на училишен инвентар и книжен фонд кој нема вредност и не е во состојба за употреба во ООУ „Гоце Делчев“ Битола.

27. Годишен план за вработување на ООУ „Ѓорѓи Сугарев” Битола за 2025 година.

28. Годишен план за вработување на ООУ „Александар Турунџев”с. Кукуречани за 2025 година.

29. Годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев” Битола за 2025 година.

30. Годишен план за вработување на ООУ „Елпида Караманди” Битола за 2025 година.

31. Годишен план за вработување на ООУ „Св.Кирил и Методиј” Битола за 2025 година

32. Годишен план за вработување на ООУ „Климент Охридски” Битола за 2025 година.

33. Годишен план за вработување на ООУ „Коле Канински”Битола за 2025 година.

34. Годишен план за вработување на ООУ „Крсте Петков Мисирков”с.Бистрица за 2025 година.

35. Годишен план за вработување на ООУ „Трифун Пановски”Битола за 2025 година.

36. Годишен план за вработување на ООУ „Стив Наумов”Битола за 2025година.

37. Одлука за изготвување на целосна прочистена и ревидирана програма запоставување на урбана опрема на јавни површини.

More from ВестиMore posts in Вести »