Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Комерција”

Известување за легализација на правен статус на бесправен објект

Врз основа на член 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 190/17), Општина…