Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Друшвото за наука и уметност од Прилеп, со трибина во Битола

Друштвото за наука од Прилеп во “Магазата“ во Битола, организираше трибина на тема, “Прилози кон двојазичноста на Македонците врз основа на споредба на славофаниот македонски…