Press "Enter" to skip to content

Љубе Кузманоски, градоначалник на Општина Новаци, со отчет за сработеното во изминатата година

Љубе Кузманоски, градоначалник на Општина Новаци деновиве даде отчет за сработеното во изминатата година откако е на чело на општината при што рече:

-Пред една година ја превзедов функцијата градоначалник на општина Новаци. Да  се извршува  оваа функција не претставува само чест и гордост туку и голема обврска и пожртвуваност . Работиме посветено  кон доближување на општината  до потребите на секој граѓанин.Во дослух со вас, граѓаните на општина Новаци, одговарајќи на вашите потреби и барања ги креираме нашите приоритети  како локална самоуправа согласно со можностите. Како што ветивме  така и започнавме, одговорно, домаќинско и транспарентно работење и управување во насока на заедничко осварување на зацртаните цели, а тоа се успешна, просперитетна, економски стабилна, европска општина Новаци. Квалитетно, ефикасно и ефективно  се стремиме кон реализирање на голем број на проекти кои се во интерес на граѓаните , заедно да работиме и заедно да градиме едно здраво , модерно и економски стабилно општество во кое сите ќе ги чувствуваме благодетите и подеднакво ќе уживаме во подобрите услови за живот Општина Новаци е на вистински пат цврсто трасиран кон урбана, современа, претпознатлива општина каде главна карактеристика се инвестициите во инфраструктурата, локалниот економски развој, руралниот и меморијалниот туризам и меѓународната соработка. И во наредниот период продолжуваме со истото темп , со нови проекти и активности со единствена цел да ја направиме општина Новаци поубаво место за живеење на сите граѓани.Потоа во полната сала пред присутните гости, советници од Советот на Општина Новаци, граѓани и медиуми, градоначалникот Љубе Кузманоски даде транспарентен отчет за реализираните проекти во изминатата година, како и проектите што се започнати и што наскоро треба да финишираат.  

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ – Набавка и одржување на дополнителна опрема на Центар за ран детски развој ,, Бамби” с.Новаци -626.000 ден.( Буџет на о.Новаци)-реализирано.

ОБРАЗОВАНИЕ Набавка  на прочистувачи  за воздух -ООУ Славко Лумбарковски и подрачни училишта -700.000 ден.(Донација на АД ЕЛЕМ )-реализирано

МЛАДИ И СПОРТ Изградба на мултифукционално игралиште  во с.Д.Агларци  – 960.000 ден.(Грант од Светска Банка и Буџет на О. Новаци)-реализирано.ЖИВОТНА  СРЕДИНА, Менаџирање со агро отпадот за загревање во руралните средин поддржан од Интерег програмата за меѓугранична соработка-Interreg-IPA CBC (2014-2020) . Општина Новаци /Општина Аминдео -216.000 евра (Европска Унија грант и О.Новаци  со 15% кофинансирање)-во фаза на реализација.

ХИГИЕНА.,Дезинсекција , дератизација и дезинфекција на подрачјето на Општина Новаци со набавка на средства за дезинсекција и дератизација и апликација на средства за дезинсекција и дератизација -2018 година -110.000 ден.(Буџет на О.Новаци)-реализирано. -последна фаза 01.10.2018г

ИНФРАСТРУКТУРА

*Уредување на Порој во с. Гермијан -255.000 евра (Грант од Светска Банка) -16.557.000 денари за реализација на проектот -во реализација.

* Реализација на програмата за одржување на полските патишта во општина Новаци за 2018 година -санација и одржување на веќе постоечката полска патна инфраструктура. -4.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци ) -реализирано

* Реализација на програмата за одржување на локалните патишта во општина Новаци за 2018 година -санација, одржување и изградба на нови локални асфалтни патишта и улици -6.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци) – реализирано и во фаза на реализација

*ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С.Д. АГЛАРЦИ – Доградба на постоечка планирана атмосферска канализација -696.000 денари (МЖСПП И ФОНД за фосилни горива) -во фаза на реализација* Изградба на атмосферска канализација во с.Горно Агларци Крак 1 од врска со локална улица КП 1165/1 за КО Г.Агларци до врска со П-2340 и крак 2 од КП-1194 до врска со П-2340 – Доградба на постоечка планирана атмосферска канализација -813.424 ден.(МЖСПП И Фонд за фосилни горива ) -во фаза на реализација

*ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. НОВАЦИ – Доградба на постоечка планирана атмосферска канализација -958.517 ден.(МЖСПП И Фонд за фосилни горива) -во фаза на реализација

* Санација на потпорен ѕид и паркинг на река Коњарка-Општина Новаци -369.568 ден.(Буџет на О.Новаци) -реализирано

*ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. БАЧ – Доградба на постоечка планирана атмосферска канализација -833.666 ден.(МЖСПП И Фонд за фосилни горива -во реализација

*ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С.ДАЛБЕГОВЦИ – Доградба на постоечка планирана атмосферска канализација -884.559 ден.(МЖСППИ Фонд за фосилни горива) -во фаза на реализација

* УПОТРЕБА ,ОДРЖУВАЊЕ и РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИ ВО С.ГЕРМИЈАН-Општина Новаци -1.330.596 ден.(Биро за развој на планските региони во Р.М)-реализирано

* УПОТРЕБА , ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО С. ГРАДЕШНИЦА -1.365.269 ден.(Биро за развој на планските региони во Р.М) -реализирано

* Aнгажирање на градежна механизација и транспортни средства за потребите од технички интервенции за одржување на комунални објекти,локални патишта и улици на подрачјето на општина Новаци за период од 1 година. -3.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци за 2018г) -реализација во тек по потребаКУЛТУРА

*Изградба на спомен обележје на загинатите војници во Првата светска војна на т.н Солунски фронт- во с.Брод Општина Новаци – партерно уредување и подигање на споменик на жртвите изработен од камен -913.000 ден.(Буџет на О.Новаци) -реализирано

*Манифестација Културно-забавно Лето Новаци 2018  -672.000 ден.(Буџет на О.Новаци ) -60.000 ден. (Министерство за Култура ) -реализирано

ОПШТИНА ЗА ГРАЃАНИТЕ  Работна средба со претставници на здруженија на граѓани , граѓани невладини организации , спортски клубови , претседатели на месни заедници од општина Новаци – комуникација и соработка со граѓанскиот сектор , граѓаните , клубовите и претседателите на месни заедници со цел воочување на проблемите и изнаоѓање на решенија. Презентирање на моделот на отворени и услужни општини каде пред се се граѓаните. Транспарентност и отчетност .

НЕВЛАДИНИ  ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

Здружение за мода ПИКСИ СТУДИО НОВАЦИ -Културно-забавно Лето Новаци 2018 -672.000 ден.(Буџет на О.Новаци ) -реализирано

Планинарско Горскоспасително друштво АВА КОТА 1050 НОВАЦИ – кампот за обука на тимовите на општинските сили за одговор на пожари на отворен простор со завршна во с.Старавина. – вршење на дејности и активности во планинарството, горскоспасителството, заштитата на имотите и граѓаните од сите видови на елементарни непогоди и природни катастрофи. -1.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци ) -реализирано*СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ФК НОВАЦИ 2011, ФК НОВАЦИ 2005 -младинци, -кадети, -пионери, ФК ПЕЛАГОНИЈА –ДОБРОМИРИ, МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР –ПЕЦЕ МАТИЧЕВСКИ -4.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци )

.ДРУГИ ПРОЕКТИ * Изработка на настрешница до капела и партерно уредување кај црквиче со надстрешница во с.Гермијан ,општина Новаци -480.000 ден.(Буџет на О.Новаци), -реализирано

* Реконструкција на влезна порта (портирница) во зградата на општината и поставување на чешма и изработка на преграда во Совет на општината -480.260 ден.(Буџет на О.Новаци) -реализирано

* Реконструкција на бунар и партерно уредување во с.Горно Агларци -Општина Новаци -408.000 ден(МЖСПП И Фонд за фосилни горива). -реализирано

* Санација на амбуланта во с.Бач-општина Новаци – Општината во соработка со ЦЗУ Битола обезбеди средства и изврши санација на амбулантата во с. Бач согласно потребите и барањата за санација , заради итноста на ситуацијата го искористи правото да обезбеди санација до 500 евра без објава на оглас за јавна набавка ,склучувајќи договор  -30.000 ден.(Буџет на О.Новаци) -опрема и персонал ЦЗУ-Битола -реализирано

* Оградување на амбуланта во с.Маково ,Општина Новаци -118.000 ден.(Буџет на О.Новаци), -реализирано

* Реконструкција на бунар и партерно уредување во с.Долно Агларци-Општина Новаци -623.824 ден.(МЖСПП И Фонд за фосилни горива), -во фаза на реализација

* Изградба на водопоила во селата Рапеш и Бач-Општина Новаци -457.268 ден.(МЖСПП И Фонд за фосилни горива) -реализирано

* Изведба на завршни градежно-занаетчиски работи на капела во с.Новаци-Општина Новаци -1.200.000 ден.(Буџет на О.Новаци ) -во фаза на реализација

* Набавка и транспорт на градежни материјали за период од 1 година -сукцесиивно зависно од потребите на општината – За да излезе во пресрет општината на локалното население со набавка и транспорт на гредежни материјали на многу здруженија и црковни одбори на целата територија на општината -3.000.000 ден.(Буџет на О.Новаци )

*МЕЃУНАРОДНИ СОРАБОТКИ -МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА О.НОВАЦИ –О.КОЛОБЕЛ,Р.ФРАНЦИЈА, О.НОВАЦИ-О.ДУГИ РАТ ,Р.ХРВАТСКА, О.НОВАЦИ-О.АЈДИН,Р.ТУРЦИЈА, О.НОВАЦИ-О.КАРАЏАСУ ,Р.ТУРЦИЈА

Be First to Comment

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Mission News Theme by Compete Themes.