Press "Enter" to skip to content

Денес 24. седница на Советот на Општина Битола

Претседателката на Советот на Општина Битола,  Габриела Илиевска, за денес ја закажа и во тек е 24. седница на Советот на Општината Битола, а на дневер ред има 32 точки.

Советот ќе расправа за проширувње а Буџетот, програмата за социјална заштита, годишните планови за вработување на јавните претријатија, за разрешувања и именувања во Управни одбори, за ДУП…

Комплетниот дневен ред е:

1.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2023 година.

2. Правилник за искористување на средствата од Програма за социјална заштита на Општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата.

3. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола за потребите на основните училишта.

4. Годишен план за вработување на ЈП Комуналец, Битола за 2023 година.

5. Годишен план за вработување на ЈП Пазари, Битола за 2023 година.

6. Годишен план за вработување на ЈППЈЛП Битола за 2023 година.

7. Годишен план за вработување на Меѓуопштинско јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК, Битола за 2023 година.

8. Измена на Годишен план за вработување на Дом за стари лица „Сју Рајдер“Битола за 2023 година.

9. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи и монтажни работи, изготвени по Програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година на ЈКП „Водовод“ Битола.

10. Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на ЈП „Пазари“Битола.

11. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на дополнителни дејности од Статутот на ЈОУ Културен и информативен центар, Битола Бр.01-4/1 од 09.06.2021 година.

12. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на извештајот на комсиите за попис на основните средства на ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола за 2021 и 2022 година, констатиран и предложен за расход.

13. Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола.

14. Иницијатива за решавање на проблемот со бездомните кучиња скитници во Општина Битола.  

15. Решение за разрешување и именување член во Училишен одбор на ООУ „Д-р Трифун Пановски“Битола.

16. Решение за разрешување и именување член во Училишен одбор на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“Битола.

17. Решение за разрешување и именување член во Управен одбор на Отворениот граѓански Универзитет за доживотно учење „Крсте Петков Мисирков“Битола.

18. Решение за разрешување и именување член во Управен одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола.

19. Решение за разрешување и именување на член во Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола.

20. Решение за изменување членови во Локален Совет за превенција.

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.400 и 401/2 КО Крстоар).

22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација (КП бр.922/1 и 922/3 КО Крстоар).

23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр.1006/1 КО Дихово).

24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин во идна урбанистичко планска документација (КП бр.293 КО Породин).

25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска документација (КП бр.878 КО Ротино).

26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Магарево во идна урбанистичко планска документација (КП бр.349/3 КО Магарево).

27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.527 КО Трново).

28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко планска документација (КП бр.454 и 455 КО Трново).

29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.402 КО Бистрица).

30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација (КП бр.97 и 98/3 КО Бистрица).

31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација (КП бр.189/2 КО Брусник).

32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација (КП бр.590 КО Буково).