Press "Enter" to skip to content

Општина Битола: објавен списокот на лица кои добиле надомест на дел од трошоците за клима уреди (линк)

ОБЈАВЕНА ЛИСТАТА НА ДОДЕЛЕНИ СУБВЕНЦИИ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАБАВКА НА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ

Во насока на стимулирање на граѓаните за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на домаќинствата, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, Општина Битола обезбедува поврат на дел од потрошените финансиски средства на граѓаните за инвертер клима уреди, набавени согласно условите кои беа наведени во јавниот повик објавен од општината.

Поради големиот интерес на граѓаните за оваа мерка за субвенционирање, на барање на градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, средствата во Програмата за животна средина, предвидени за субвенции за клима уреди беа зголемени, со цел субвенционирање на сите граѓани кои ги исполнуваат потребните услови во повикот.

За овој вид субвенции, општината издвои 4.795.124 денари. Листата на граѓани кои ги исполнија условите за добивање на субвенции, наведени во јавниот повик е достапна на следниот линк

https://drive.google.com/file/d/1xXTZ9WBuiRG-OYJ_Yg7RLefmMFzopLm0/view?usp=drive_link